sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

Úvod

Čo rozumieme pod pojmom „globálne bývanie“? Prečo je pre nás všetkých také dôležité?

Možno začnem citátom:

„Viac ako miliarda mužov, žien a detí žije v slumoch v rozvojových krajinách. Tieto otrasné podmienky sú osobnou tragédiou pre každú rodinu, ktorá v nich žije. Predstavujú tiež morálnu krízu pre nás ostatných – a hrozbu pre globálnu ekonomiku a svetovú bezpečnosť” (www.globalhousingfoundation.org).

„Globálny“ je výraz, ktorý predstavuje v súvislostiach všetko a všetkých, ktorí žijú na tejto planéte. Má význam prepojenia, vzájomnej závislosti.

„Bývanie“ sa zdá byť dosť zrejmé; miesto, kde ľudská bytosť žije, odpočíva, spí, konzumuje, vychováva svoju rodinu; je to tiež útočisko pred vonkajším svetom.

Nasledujúce dve kapitoly predstavia základnú (hoci nie úplnú) terminológiu, niektoré stratégie, fakty a konflikty, ktoré vznikli počas posledných desaťročí od vzniku prvých serióznych myšlienok o globálnom bývaní.

Na prvý pohľad sa môže zdať ťažké absorbovať veľa nových definícií, myšlienok a výziev. Ale au fond odkaz je jednoduchý – dobré miesto pre život je rovnako dôležité pre nás všetkých.

ZOZNAM AUTOROV

Mgr. art. Zuzana Jezerská                 

Organizácia: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (www.sccd-sk.org)

Expertka v oblasti ľudského rozvoja, globálneho vzdelávania a rozvojovej spolupráce a pomoci. 12-ročná práca v štruktúrach OSN (UNIFEM, UNOPS, UNDP). Extenzívne skúsenosti so strategickým a vedomostným manažmentom na seniorskej úrovni, programové a projektové vedenie. Spoluzakladateľka a riaditeľka SCKR, n.o.     

Kontakt: jezerska@sccd-sk.org

Ing. arch. Zuzana Kierulfová             

Organizácia: OZ ArTUR, Createrra (www.ozartur.skwww.createrra.sk)     

Architektka a remeselníčka, vo vlastnom štúdiu Createrra sa už 13 rokov venuje návrhom pasívnych domov z prírodných materiálov a obnove tradičných domov. V občianskom združení ArTUR rozvinula odborné vzdelávanie pre dospelých v oblasti prírodných materiálov v stavebníctve. Pôsobí tam dlhodobo ako predsedníčka, lektorka a manažérka európskych aj národných vzdelávacích projektov.     

Kontakt: zkierulfova@gmail.com      

BSc. Richard Klimeš               

Organizácia: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (www.sccd-sk.org)

Projektový manažér – globálne vzdelávanie, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. Technische Universität Wien, inžinierske štúdium, záverečný ročník.

Kontakt: klimes@sccd-sk.org

Mgr. Laura Martonová                                 

Laura Martonová je environmentálnou konzultantkou, hlavne v oblasti redukcie emisií skleníkových plynov a adaptácie na klimatickú zmenu prostredníctvom trvalo udržateľného využívania energie, energetických úspor a energetickej efektívnosti. Má skúsenosti s projektami povinných aj dobrovoľných schém obchodovania s emisiami. Geograficky jej skúsenosti zahŕňajú okrem Slovenska najmä rozvojové krajiny v sub-saharskej Afrike. Je tiež internou audítorkou a manažérkou pre Environmentálny Manažérsky Systém podľa normy ISO 14 001. Je členkou mimovládnych environmentálnych organizácií Pčola (Stará Ľubovňa) a ArTUR (Hrubý Šúr).

Kontakt: lauramarton@yahoo.com

Ing. arch. Marián Ontkóc

Organizácia: OZ ArTUR (www.ozartur.sk)     

Marián Ontkóc je architekt, ktorý sa zaoberá prírodnými stavebnými materiálmi v architektúre, najmä slama a hlina. Je aktívny v OZ ArTUR kde vedie kurzy a spolupracuje na vytváraní učebných materiálov pre výučbu spolu s európskymi partnermi. Od r. 2017 je ambasádorom Living future institute na Slovensku. Momentálne pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave ako doktorand.     

Kontakt: m.ontkoc@gmail.com         

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD   

Organizácia: Slovenská technická univerzita 

Architekt a vysokoškolský pedagóg. Pôsobí na Fakulte architektúry STU (predtým na Ústave stavebníctva a architektúry SAV), desaťročie bol predsedom združenia Inštitút pre pasívne domy, spoluzakladal občianske združenia ArTUR a BicyBa. V projektovej praxi sa prevažne venuje návrhom menších, no energeticky veľmi úsporných budov. V pedagogickej a výskumnej činnosti sa v rámci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU sústreďuje na problematiku udržateľnej architektúry, vedie centrum Architektúra 2020. Téme „zelenej“ architektúry sa ťažiskovo venuje aj v publikačnej činnosti (autor kníh Efektívne bývanie (s Robertom Špačkom) a NEED – navrhovanie energeticky efektívnych domov, editor Rukoväte udržateľnej architektúry, gestor Školy udržateľnej architektúry, autor mnohých vedeckých, odborných aj populárnych článkov).         

Kontakt: henrich.pifko@gmail.com   

Mgr. art. Michal Sládek                    

Organizácia: OZ ArTUR (www.ozartur.sk)     

Humanistický architekt, ktorý sa venuje skúmaniu moci zastavaného prostredia. Viedol iniciatívu Architekti v osade a Program bývania neziskovej organizácie Člověk v tísni, v rámci ktorého bolo svojpomocne revitalizované bývanie vo vylúčenej rómskej lokalite.          

Kontakt: miskobhai@gmail.com       

RNDr. Silvia Szabóová                      

Organizácia: Sosna o.z. (www.sosna.sk)

Lektorka v oblasti programov environmentálnej a globálnej výchovy, autorka metodických materiálov, publikácií a hier v tejto oblasti, lektorka pre pedagógov v zážitkovom vzdelávaní. Odborne sa venuje aj tvorbe permakultúrnych, prírodných a terapeutických záhrad. Má dlhoročné skúsenosti s tréningmi v oblasti medzi sektorových partnerstiev, rozvoja komunít, vidieckeho rozvoja a tvorby strategických a akčných plánov pre obce či komunity. Zakladajúca členka celoslovenskej siete medzinárodne certifikovaných Zelených škôl, členka predsedníctva celoslovenskej siete pre environmentálnu výchovu Špirála. Spoluzakladateľka a riaditeľka jednej z najstarších MVO na Slovensku – o.z. SOSNA.          

Kontakt: silvia.sosna@gmail.com      

Ing. Štefan Szabó, PhD          

Organizácia: Sosna o.z. (www.sosna.sk)

V rokoch 1985 – 2000 pracoval ako vysokoškolský pedagóg na TUKE v Košiciach, odbor Využitie a ochrana prírodných zdrojov.  Spoluzakladateľ o.z. SOSNA v roku 1992, kde od roku 2001 pracuje. Stál pri vzniku vzdelávacieho Ekocentra SOSNA a pracuje v programoch: miestna a regionálna udržateľnosť, ekologické stavby, prírodné záhrady, environmentálna výchova a vzdelávanie. Má 25 ročné skúsenosti s koordináciou domácich a medzinárodných ekologických projektov.          

Kontakt: omar.sosna@gmail.com