sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

Globálne vzdelávanie je v praxi často prepájané s rozvojovým vzdelávaním alebo takým, ktorý sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj. A práve ten všetky tieto typy novodobého vzdelávania spája, keďže sa priamo dotýka ľudských práv, ekológie, a nášho súčasného vnímania a chápania sveta. V čom sa globálne vzdelávanie odlišuje, je snaha vnímať rozvojový svet a krajiny rozvinuté v akomsi porovnávaní, s cieľom hľadať vzájomnú toleranciu, solidaritu a chápať témy rozvoja tak, aby sa človek stával aktérom zmeny. Cieľom je, aby každý jednotlivec sám seba videl a konal v globálnom kontexte. 

Slovenský Skauting sa v rámci európskeho projektu Scouts and Guides: Active Global Citizens“ pustil do globálneho vzdelávania skautov a vodcov. Globálne občianstvo a aktívna účasť na globálnych a celospoločenských témach vo veľkej miere spočíva v porozumení a osvojení si Cieľov udržateľného rozvoja  2015 – 2030. Konkrétne ciele, ktoré sú zaujímavé a majú hodnotu pre Skautov sme Vám priblížili v Príručke skautského vodcu v kapitole „Skauti myslia globálne“. Kapitola ponúka tematický úvod do štyrochSDG a tie najaktuálnejšie a najkritickejšie témy a výzvy pre ľudstvo a planétu. Nájdete tam príklady a návrhy, ako konať a stať sa tak aktérom zmeny.

Tento e-learningový kurz je ďalším krokom v globálnom vzdelávaní skautov, keďže ponúka vodcom praktický návod a množstvo aktivít v súhrnnej metodológii z viacerých zahraničných aj slovenských zdrojov. Vodcovia tak budú môcť hravo posúvať globálny kontext skautským skupinám interaktívnym, zábavným a pútavým spôsobom v konkrétnych hrách a aktivitách. 

Kľúčovou pomôckou tohto e-learningu je GLOKALKIT, ktorý skautským vodcom a lídrom globálneho vzdelávania, ale aj účastníkom v skautskej skupine, ponúka súbor ilustračných materiálov, videí a dokumentov, či textov. Tento kufrík globálneho vzdelávania môže slúžiť ako pomôcka, ale aj inšpirácia pre ďalšie vytváranie, dohľadanie a používanie interaktívnych nástrojov pri vzdelávaní. GLOKALKIT obsahuje aj všetky vizuálne spracované témy tohto e-learningu na ďalšie šírenie a prácu v skupine. Všetky súčasti GLOKALKITU sú dostupné na stiahnutie. 

CIELE: SKAUTI AKO GLOBÁLNI OBČANIA

Skauti myslia globálne je projekt, do ktorého sme sa zapojili s cieľom stať sa aktívnejšou súčasťou sveta, v ktorom žijeme a reagovať na čoraz globálnejšie výzvy pre človeka a spoločnosť. A pritom je to návrat k pôvodnej Baden-Powellovej filozofii „Zanechať svet o čosi lepším, ako sme ho našli.“

Myslieť globálne je však len prvý i keď veľký krok.

Úlohou tohto e-learningového kurzu je ponúknuť skautom a vodcom nástroje, ako globálne vzdelávať skupiny – interaktívne, pričom povzbudíme kritické myslenie. Cieľom sú zodpovedné rozhodnutia a činy,informované akcie, ktoré zanechajú pozitívnu stopu na skautoch, komunite a spoločnosti ako takej.