sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

10.08.2011

Ukončené projekty

913

Na implementácii trojročného projektu (marec 2011 až február 2014) s názvom Central European Network for Global Responsibility (CENGR_net) sa podieľajú organizácie zo štyroch európskych krajín (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko). Tieto organizácie už v minulosti spoločne vytvorili sieť informačných centier globálneho vzdelávania, ktorých ďalší rozvoj majú naplánovaný v rámci tohto projektu. Cieľom projektu ako celku je posilniť zavádzanie globálneho vzdelávania (GV) do formálneho vzdelávacieho systému, budovať kapacity na tomto poli a podporovať globálno-vzdelávacie štruktúry.

Partnerské organizácie v rámci projektu navzájom zdieľajú skúsenosti a stratégie. Aktivity, medzi ktoré patrí spoločná internetová stránka s knižničnou databázou a databázou regionálnych expertov (www.gerc-net.info), školenia a semináre pre pedagógov a inak zainteresovaných zo všetkých štyroch krajín, vytvorenie štúdie o stave globálneho vzdelávania na Slovensku, séria workshopov, vytvorenie vzdelávacích materiálov, či inštitucionálny rozvoj informačných centier globálneho vzdelávania, majú za za cieľ okrem iného prispieť aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce.

Projektoví partneri:

GV vzdelávacie materiály

 • štúdia o stave globálneho vzdelávania vo formálnom vzdelávaní na Slovensku (na stiahnutie)
 • manuál k realizácii GV workshopov v školách aj mimo nich – Myslime kriticky o médiách (na stiahnutie)
 • metodická príloha časopisu Ďalekohľad – Ako čítať a písať (nielen) noviny s návodom ako realizovať terénne GV workshopy so žurnalistickým presahom (na stiahnutie)
 • GV publikácia Multikulturalizmus na Slovensku v 20. a 21. storočívytvorená v spolupráci SCKR, študentov, pedagógov a odborníkov zo Slovenskej Akadémie Vied, ktorej cieľom je poukázať na multikultúrny charakter Slovenska počas jeho modernej histórie (na stiahnutie)
 • pracovné listy Myslime kriticky o globálnych témach určené k použitiu vo vyučovaní (na stiahnutie)
 • vzdelávací portál www.myslimekriticky.sk zameraný na výchovu ku kritickému mysleniu prostredníctvom globálnych príkladov, určený pre stredoškolákov, učiteľov a širšiu verejnosť (dostupný online)
 • GV portál www.gerc-net.info zameraný na prezentáciu výsledkov projektu a GV ako takého (dostupný online)
 • GV publikácia Meniace sa postavenie mužov a žien na Slovensku vytvorená v spolupráci SCKR, študentov, pedagógov a odborníkov zo Slovenskej Akadémie Vied, ktorej cieľom je poukázať na meniace sa genderové roly na Slovensku s implikáciami pre širší svet (dostupný online)
 • Globálna dimenzia v angličtine pre 9. ročník ZŠ – 10 tém oficiálnych učebných osnov so zahrnutou globálnou dimenziou (finalizácia v máji 2014)
 • Myslime kriticky – e-learningový portál pre žiakov stredných škôl a učebné materiály pre učiteľov (dostupné onlinemateriály na stiahnutie, finalizácia v júni 2014)

GV podujatia

SCKR svoje GV podujatia realizuje cez Librariu – Informačné centrum globálneho vzdelávania (v rámci projektovej dokumentácie prezentovanú ako jedno z Global Education Resource Centres), knižnicu, infopoint a akési zastrešenie GV na Slovensku. Podujatia sú rôzneho rázu, od seminárov pre učiteľov a multiplikátorov, cez workshopy pre žiakov a študentov, po prezentácie rozvojových iniciatív či rozvojového dobrovoľníctva pre verejnosť, výstavy a prezentácie Librarie na veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika.

Vzdelávacie podujatia pre žiakov a študentov

V rámci projektu sme dosiaľ zrealizovali 24 workshopov pre mládež s nasledovným zameraním:

 • workshopy zamerané na kritické myslenie a kritickú analýzu vo všeobecnosti
 • workshopy zamerané na kritické myslenie a kritickú analýzu tém ako sú ľudské práva, rodová rovnosť, predsudky, reklama, rôzne globálne súvislosti
 • workshopy zamerané na konzumerizmus, ekológiu a “príbeh tovaru”

Vzdelávacie podujatia pre multiplikátorov

 • medzinárodný seminár Global Education – Train the Trainer, 23.10. – 26.10.2011, Reichenau an der Rax, Rakúsko (program seminára)
 • medzinárodný seminár Global Education through Critical Literacy: Train the Multipliers, 22.4. – 22.5.4.2012, Jezersko, Slovinsko (program seminára)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, 5.5.2013, Košice (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, 6.5.2013, Prešov (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, XYZ, Banská Bystrica (program seminára,propagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, XYZ, Nitra (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, XYZ, Bratislava (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, XYZ, Trenčín (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre učiteľov Globálne vzdelávanie vo vzdelávacej praxi: Národná stratégia globálneho vzdelávania a jej implikácie pre vzdelávaciu prax, XYZ, Žilina (program seminárapropagačný materiál)
 • národný seminár pre multiplikátorov Kritické myslenie prostredníctvom médií – prezentácia workshopových metodík pre vzdelávaciu prax, 10.10.2011, Fakulta Ekológie a Environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene
 • národný seminár pre multiplikátorov Stratégia globálneho Vzdelávania a jej implikácie pre prax, 22.3.2012, CvČ Štefánikova, Bratislava
 • národný seminár pre multiplikátorov Evalvácia dlhodobých globálno-vzdelávacích procesov, 17.12.2012, Libraria, Bratislava (program seminára, fotografie)
 • Visegrad Regional Seminar on Global Development Education, 5.9. – 6.9.2013, facilitácia multistakeholder workshopu s názvom National strategy, development and implementation (program seminára,fotografie)

Kompletný zoznam workshopov (na stiahnutie – k septembru 2013). Výber z fotografií z workshopov sa nachádza v galérii, snímky z niektorých jednotlivých workshopov sa nachádzajú v konkrétnych aktualitách k daným podujatiam (Návšteva biofarmyOdkiaľ k nám lietajú kvety a ďalšie).

Stretnutia pracovnej skupiny GV a RV v Librarii – Informačnom centre globálneho vzdelávania

Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania zorganizovala počas projektu niekoľko stretnutí neformálnej pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo 30.11.2012, nasledované ďalším stretnutím 8.2.2013 a 10.9.2013.

Všetky stretnutia pracovnej skupiny sú spojené s verejnou prezentáciou vybranej GV témy. Na prvom stretnutí traja pozvaní účastníci odprezentovali svoje študijné pobyty v GV inštitúciách v zahraničí – v Lotyšsku, Kanade a v Írsku. Na druhom stretnutí Andrej Návojský z Nadácie Milana Šimečku predstavil slovenský preklad publikácie vydavateľstva RISC – How Do We Know It’s Working o evalvácii GV. Na stretnutí v septembri 2013 národný koordinátor kampane proti hate speech predstavil jej základné princípy a možnosti zapojenia sa do nej. (agenda 1agenda 2agenda 3, agenda 4, agenda 5). Zatiaľ posledné stretnutie Libraria ICGV zorganizovala spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 11.2.2014 a spojila ho s prezentáciou GENE Peer Review Slovakia za širokej účasti najrôznejších stakeholderov.

Osvetové podujatia pre verejnosť

Počas projektu sme v mene Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania dosiaľ zrealizovali celú paletu verejných podujatí zameraných na najrôznejšie cieľové skupiny, od zainteresovanej verejnosti po širokú verejnosť. Šlo napríklad o prezentácie rôznych rozvojových iniciatív či rozvojového dobrovoľníctva, diskusie na rôzne globálne témy či na tému globálneho vzdelávania, viaceré GV výstavy. Zároveň sme Librariu a témy, ktorým sa venuje, prezentovali na veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika.

 • Bibliotéka a Pedagogika 2011, 3.11. – 6.11.2011. V rámci veľtrhu sme prezentovali knižnicu a jej služby pre širšiu, ale i zainteresovanú pedagogickú verejnosť. Pre verejnosť sme si pripravili rôzne ankety, kvízy a súťaže. Približne 150 priamych účastníkov (kvízy, ankety,fotografie)
 • CONNECT!, 10.11.2011, prezentácia Sara Worku (People in Need, Etiópia) a Chipo Kanjo (Coalition of Women Living with HIV/AIDS, Malawi) o rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci, predovšetkým v krajinách subsaharskej Afriky. Približne 20 účastníkov (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Posedenie o práci a živote v Burkina Faso, 20.12.2011, rozprávanie o rozvojovom dobrovoľníctve tejto africkej krajine, očami Miroslavy Furjelovej. Približne 15 účastníkov (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Ako sme vrátili uzgenskej ryži zašlú slávu, 24.1.2012, rozprávanie o rozvojovom projekte v Kirgizsku, rozprával Peter Ivanič. Približne 15 účastníkov (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Prednáška o postavení žien v Strednej Ázii, 7.3.2012, v spolupráci so Strediskom UNESCO, prezentovala Zuzana Jezerská
 • Rozvojové vzdelávanie vs. skutočná prax, diskusia s Vanessou Andreotti (University of Oulu) a Tomášom Bokorom (OZ Človek v ohrození), 14.3.2012, v spolupráci s Nadáciou Pontis (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Ako sme vrátili uzgenskej ryži zašlú slávu, 9.5.2012, rozprávanie o rozvojovom projekte v Kirgizsku, rozprávali Zuzana Jezerská (projektová manažérka), Pavol Hauptvogel (expert na poľnohospodárstvo) a Peter Ivanič (asistent projektového manažéra), približne 40 účastníkov, spojené s ochutnávkou tradičného kirgizského jedla – plovu (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • EUSTORY – Multikulturalizmus na Slovensku v 20. a 21. storočí – verejná prezentácia prác vytvorených v spolupráci so SCKR, študentmi, pedagógmi a odborníkmi so Slovenskej Akadémie Vied, 21.6.2012. Záštitu nad podujatím prebral osobne poslanec Európskeho parlamentu Peter Šťastný (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Bažant Pohoda 2012, 5.7. – 8.7.2012, reprezentácia GV zložky Platformy MVRO a Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania na najväčšom slovenskom kultúrnom podujatí. Počas podujatia  sme s návštevníkmi zrealizovali rôzne kvízy, ankety či súťaže (fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Univerzitná knižnica, Bratislava, október 2012 (fotografie)
 • Rozvojový deň 2012, 17.10.2012 (fotografie)
 • Bibliotéka a Pedagogika 2012, 8.11. – 11.11.2012, V rámci veľtrhu sme prezentovali knižnicu a jej služby pre širšiu, ale i zainteresovanú pedagogickú verejnosť. Pre verejnosť sme si pripravili rôzne ankety, kvízy a súťaže. Približne 150 priamych účastníkov (program, kvízy, ankety, fotografie), okrem toho sme si pre verejnosť pripravili tri podujatia spomínané nižšie.
 • EUSTORY – Multikulturalizmus na Slovensku v 20. a 21. storočí – prezentácia zborníku GV štúdií vytvorených v spolupráci so SCKR, študentmi, pedagógmi a odborníkmi so Slovenskej Akadémie Vied, 8.11.2012, prezentované počas výstavy Bibliotéka a Pedagogika 2012 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Hlad pozná Afriku: Riešenia detskej podvýživy v Afrike, 9.11.2012, v spolupráci s Nadáciou Pontis, prezentované počas výstavy Bibliotéka a Pedagogika 2012  (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Naši dobrovoľníci vo svete, 11.11.2012, prezentované počas výstavy Bibliotéka a Pedagogika 2012 (pozvánka na podujatia, fotografie)
 • Stretnutie pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania s verejnou prezentáciou, 30.11.2012, (agenda 1)
 • Vianočné trhy 2012, 20.12.2012 (fotografie)
 • Stretnutie pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania s verejnou prezentáciou, 8.2.2013 (agenda 2)
 • Festival Cestou-necestou, prezentácia Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania, 16.3.2013 (fotografie)
 • EUSTORY – Meniace sa postavenie mužov a žien na Slovensku v 20. a 21. storočí – verejná prezentácia prác vytvorených v spolupráci so SCKR, študentmi, pedagógmi a odborníkmi so Slovenskej Akadémie Vied, 7.6.2013. Záštitu nad podujatím prebrala riaditeľka nadácie Liga proti rakovina Eva Siracká (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Každý beloch ovláda kung-fu a v Gruzínsku pijú víno z býčích rohov, 25.6.2013, prezentácia rozvojového dobrovoľníctva spojená s prezentáciou Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania, rozprávali Michal Valach a Veronika Kňazovičová (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Bažant Pohoda 2013, 11.7. – 13.7.2013, reprezentácia GV zložky Platformy MVRO a Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania na najväčšom slovenskom kultúrnom podujatí. Počas podujatia  sme s návštevníkmi zrealizovali rôzne kvízy, ankety, súťaže či živé knižnice o rozvojovej spolupráci a rozvojovom dobrovoľníctve (kvíz o uhlíkovej stope & informačný letákkvíz o globálnych súvislostiach & odpovede, fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Komunitné centrum Sásová, 15.8. – 18.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Komunitné centrum Sásová, 15.8. – 18.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Komunitné centrum Sásová, 15.8. – 18.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Komunitné centrum Sásová, 15.8. – 18.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Výstava vzdelávacích plagátov Ako zmeniť svet, Komunitné centrum Sásová, 15.8. – 18.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Ázijský seriál no. 1: Južný Kaukaz, diskusia a premietanie na tému Abcházsko v Gruzínsku, 21.8.2013 (pozvánka na podujatie,fotografie)
 • Stretnutie pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania s verejnou prezentáciou, 8.2.2013 (agenda 3)
 • Ázijský seriál no. 2: Známa neznáma Stredná Ázia, Rozprávanie v štýle “world café” o krajinách Strednej Ázie, s ľuďmi zo Strednej Ázie, cestovateľmi a tými, ktorí tam pôsobili, 25.9.2013 (pozvánka na podujatie, fotografie)
 • Svetový deň zvierat v Bratislavskej ZOO, prezentácia Librarie ICGV, 5.10.2013 (fotografie)
 • Rozvojový deň 2013, 17.10.2013, prezentácia Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania, verejnosti sme prezentovali rozvojovú a globálnu tematiku a promovali existenciu Librarie, súčasťou aktivít bol workshop pre deti, výstava GV plagátov, prezentácia rozvojových projektov prostredníctvom rozvojovej kuchyne a prezentácia rozvojového dobrovoľníctva (fotografie)
 • Cestou-necestou, prezentácia rozvojového projektu a Librarie – ICGV,XYZ, Bratislava, DK Lúky (prezentácia, fotografie)
 • Ázijský seriál no. 3: Na Sibíri nie je len zima, diskusia a premietanie na tému východná Sibír a jej realita, 27.2.2014 (pozvánka na podujatie,fotografie)
 • Bibliotéka a Pedagogika 2013, 14.11. – 17.11.2013, V rámci veľtrhu sme prezentovali knižnicu a jej služby pre širšiu, ale i zainteresovanú pedagogickú verejnosť. Pre verejnosť sme si pripravili rôzne ankety, kvízy, súťaže a verejné prezentácie. Približne 150 priamych účastníkov (kvízy, ankety, fotografie), okrem toho sme si pre verejnosť pripravili dve podujatia spomínané nižšie.
 • Ázijský seriál no. 4: Na Sibíri nie je len zima, diskusia a premietanie na tému východná Sibír a jej realita, 27.2.2014 (pozvánka na podujatie,fotografie)
 • Stretnutie pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania s verejnou prezentáciou, 8.2.2013 (agenda 4)
 • Panel discussion on GE, conference at the Trnava University, XYZ, Trnava (program, fotografie)
 • Ázijský seriál no. 6: Na Sibíri nie je len zima, diskusia a premietanie na tému východná Sibír a jej realita, 27.2.2014 (pozvánka na podujatie,fotografie)
 • Stretnutie pracovnej skupiny globálneho a rozvojového vzdelávania spojené s verejnou prezentáciou GENE Peer Review Slovakia, zorganizované v spolupráci s MZVeEZ, 11.2.2014 (agenda 5)
 • Ázijský seriál no. 6: Na Sibíri nie je len zima, diskusia a premietanie na tému východná Sibír a jej realita, 27.2.2014 (pozvánka na podujatie,fotografie)

Mediálne výstupy

Počas realizácie projektu vzniklo viacero mediálnych výstupov, tak v špecializovaných časopisoch, ako aj v našom internom bulletine Librarie – Informačného centra globálneho vzdelávania či newslettri Platformy MVRO. Samostatnú kategóriu výstupov tvoria žurnalistické výstupy žiakov a študentov, ktoré vznikli počas našich terénnych workshopov.

 • Mediálna výchova jednoducho a hrou, december 2011, pedagogické periodikum Ďalekohľad distribuované do 1500 škôl na celom Slovensku, článok o publikácii Myslime kriticky o médiách, 3 strany (na stiahnutie)
 • Pripravte sa na globálnu spoločnosť, december 2011, pedagogické periodikum Ďalekohľad distribuované do 1500 škôl na celom Slovensku, článok o Librarii – Informačnom centre globálneho vzdelávania, 1 strana (na stiahnutie)
 • Svet treba čítať medzi riadkami; december 2011, pedagogické periodikum Ďalekohľad distribuované do 1500 škôl na celom Slovensku, špeciálna príloha – jeden modul k realizácii workshopu vybraný z publikácie Myslime kriticky o médiách, 12 strán (na stiahnutie)
 • 10 článkov o GV v časopise Ďalekohľad, máj 2012, distribuované do 1500 škôl na celom Slovensku, 16 strán (na stiahnutie)
 • Reportáž v TV Hronka, 22.3.2012 (na stiahnutie)
 • Ako písať a čítať (nielen) noviny, Rozvojová pomoc – jar 2012 (na stiahnutie)
 • Globalizácia má iné tempo vo svete, iné v školách, Stanislava Harkotová, Aktualne.sk, 14.5.2012 (článok na webe)
 • Ako sa pripraviť na život v globálnej spoločnosti? Globálnym vzdelávaním!, Peter Ivanič, ITlib, február 2013 (na stiahnutie)

Študentské články

Tieto články vznikli počas terénnych workshopov so žurnalistickým presahom.

Na biofarme

Prevažne rómska obec Ihlany s príkladným ekologickým hospodárením

Ekologické papierne

Odkiaľ k nám lietajú kvety

 • Tŕne, ktoré prehliadame (dostupné tu) – uverejnené aj v periodiku Rozvojová pomoc vydávanom PMVRO
 • Študenti si privoňali k novinárskej práci (dostupné tu)
 • Anketa: Kvety vraj pochádzajú z kvetinárstva (dostupné tu)
 • Jozef Matej: Nerád robím z ľudí bohov (dostupné tu)

Projekt podporila Európska komisia a kofinancuje ho SlovakAid.