sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2021 SCCD

18.01.2019

Prebiehajúce projekty

929

Rovnoprávne školy (GECM)

V angličtine má projekt názov „Gender Equality Charter Mark for Schools“, v skratke „GECM“ (Charta rodovej rovnosti), preto používame tento akronym. Ideovo sa dotýka sa tém, ktoré sa na Slovensku nestretávajú vždy s ochotou a porozumením, a to sú rodové vzťahy a správanie. Myslíme si však (spolu s ostatnými partnermi z ďalších 8 európskych krajín), že rovnoprávne vzťahy medzi pohlaviami zohrávajú pri riadení školy, v samotnom vyučovacom procese a v celkovom prostredí škôl dôležitú úlohu.

Rozšírenie používania „Charty rodovej rovnosti pre školy“ v celej Európe je trojročný projekt financovaný Európskou úniou. Je v ňom zapojených 9 partnerov z 9 rôznych európskych krajín a každý z nich si kladie za cieľ vytvoriť osobitnú značku charty rodovej rovnosti, ktorú môžu používať školy a školské zariadenia. Projekt má neobvyklý prístup, navrhnutý je tak, aby školám poskytol testovací  rámec na riešenie rodovej nerovnosti v rámci samotnej školy, ako aj pre jednotlivcov (žiakov a učiteľov). Predstavuje komplexné celoškolské riešenie rodovej rovnosti, vrátane podpory kritického myslenia. Projekt vytvorí nástroje pre školu, ktoré majú ukázať merateľné zmeny a pokrok v politikách a postupoch v rámci celej školy, zameraných na riešenie rodových stereotypov a nerovností, ako aj na konkrétne zabezpečenie týchto výsledkov pre žiakov ako napr. zmena postoja k rodovým stereotypom, vyššie ambície pri výbere povolania, ukončenie rodového šikanovania a neúcty. Osobitnou potrebou je vytvorenie Charty rodovej rovnosti pre primárnu vekovú skupinu, pretože prostredie pre najmenšie deti už nie je rodovo neutrálne a postoje k rodovej príslušnosti sa vyvíjajú už v predškolskom veku.

GECM nadväzuje na takisto trojročný predchádzajúci projekt, ktorý bol implementovaný v troch krajinách (Veľký Británia, Maďarsko a Taliansko) a vytvoril prvotný „rámec rovnoprávnosti“ pre stredné školy. Na základe jeho úspešnosti, ako aj holistického, ambiciózneho prístupu sa myšlienka rozšíriť projekt aj na ďalšie krajiny podarila o ďalších 6 krajín, vrátane Slovenska.

Partneri

SUEDWIND ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT POLICY AND GLOBAL JUSTICE (Südwind – Österreichischer Informationsdienst für Entwicklungspolitik), Viedeň, Rakúsko

OXFAM Italia, Florencia, Taliansko

Forum za slobodu odgoja, Záhreb, Chorvátsko

Peace Education Institute (Rauhankasvatusinstituutti RKI ry), Helsinki, Fínsko

University of Thessaly – UTH, Volos, Grécko

Anthropolis Association, Budapešť, Maďarsko

Center for Citizenship Education CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), Varšava, Poľsko

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Bratislava, Slovensko

Projektované výstupy:

  • Adaptovať už vytvorený rámec charty (v predchádzajúcom projekte) pre školy druhého stupňa na národný kontext a vytvoriť chartu pre školy prvého stupňa,
  • Vytvoriť príručku ako implementovať Chartu rodovej rovnosti na školách – vrátane prípadových štúdií,
  • Vytvoriť príručku obsahujúcu podporné materiály o rodovej rovnosti – zdroje pre učebné osnovy,
  • Vytvoriť modul profesionálneho rozvoja učiteľov v oblasti rodovej rovnosti,
  • Vytvoriť modul počiatočného vzdelávania učiteľov o rodovej rovnosti,
  • Pripraviť tréningový modul pre trénerov,
  • Zrealizovať multiplikačné podujatie – ako úvod do Charty rodovej rovnosti pre školy.

Projekt je realizovaný s podporou programu ERASMUS+ a British Council.

English Version