sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.01.2022

Ukončené projekty

1448

Projekt V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva podporí udržateľné agropotravinárske podnikanie v Moldavsku transferom osvedčených postupov a skúseností z krajín V4. Sieťovaním a výmenou skúseností bude podporená zdravá a ekologická agropotravinárska výroba v krajinách V4.

Projekt je zameraný na zlepšenie vedomostí a vybudovanie kapacít malých poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v aplikácii agroekologických metód a technológií na výrobu inovatívnych, zdravých a ekologických agropotravinárskych produktov. Vo všetkých partnerských krajinách budú propagované osvedčené postupy a systémy podporujúce ekologické udržateľnosť a ekonomickú životaschopnosť. Projekt prispeje k lepšiemu pochopeniu úlohy udržateľného poľnohospodárstva a potravinárstva medzi kľúčovými hráčmi a k posunu agropotravinárskych trhov k udržateľným a klimaticky odolným riešeniam.

Úspešný moldavský príklad zdieľanej kuchyne (koncept tzv. Shared Kitchen), ktorá malým výrobcom ponúka nízkoprahový prístup do certifikovaných výrobných zariadení, je relevantný pre všetky krajiny V4.

Vo všetkých partnerských krajinách budú propagované osvedčené postupy a systémy podporujúce miestnu dynamiku. Spájajú farmárov, agropotravinárskych výrobcov a spotrebiteľov s vysokou mierou oduševnenia všetkých strán. Pre spotrebiteľov sú zdrojom čerstvých, vysokokvalitných produktov, ktoré sú obohatené o históriu a medziľudské vzťahy, ktoré podnecujú záujem a vzdelávajú ľudí o potravinách a hodnote produktov.

Obdobie realizácie projektu: február – december 2022

Partneri projektu:

Projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je visegrad_fund_logo_blue_800px-1.jpg

Výstupy projektu

  1. Študijná cesta – miestni farmári a agropotravinári z Moldavska navštívia región Biele Karpaty v Českej a Slovenskej republike a spoznajú cezhraničnú regionálnu značku „Tradícia Bielych Karpát“ (apríl – máj 2022)
  2. Školenie o európskych agropotravinárskych normách týkajúcich sa zdravia, životného prostredia a spravodlivého obchodu – školenie v Moldavsku s cieľom transferu osvedčených postupov a skúseností poľských agropotravinárskych výrobcov o certifikovanom environmentálnom potravinárskom priemysle (marec – apríl 2022)
  3. Školenie o obaloch potravín, šetrných k životnému prostrediu – školenie v Moldavsku s cieľom transferu osvedčených postupov a skúseností poľských agropotravinárskych výrobcov o inovatívnych obaloch potravín, šetrných k životnému prostrediu, ako sú bezodpadové alebo nízkoodpadové obaly, kompostovateľné alebo jedlé obaly (marec – apríl 2022)
  4. Praktický workshop o vývoji inovatívnych potravinárskych produktov – školenie v Moldavsku s cieľom transferu osvedčených postupov a skúseností zo Slovenska pri vývoji inovatívnych zdravých agropotravinárskych produktov bez umelých prísad, akým je sušenie, fermentácia, nátierky na varenie (máj 2022)
  5. Zlepšenie vodozádržnej schopnosti pôdy počas workshopu – opatrenia realizované na demonštračnom pozemku moldavského partnera na prenos osvedčených postupov a skúseností maďarského partnera s aplikáciou agroekologických metód na zlepšenie kvality pôdy (september – október 2022)
  6. Zlepšenie štruktúry pôdy počas workshopu – opatrenia implementované na demonštračnom pozemku moldavského partnera na prenos osvedčených postupov a skúseností maďarského partnera s aplikáciou agroekologických metód na zlepšenie kvality pôdy (september – október 2022)
  7. Príručka o novej perspektíve poľnohospodárstva zverejnená online – predstaviť možnosti zvýšenia environmentálneho aspektu rurálnej ekonomiky na základe osvedčených postupov partnerov projektu (november 2022)
  8. 5 webinárov – organizovaných každým partnerom v národnom jazyku pre verejnosť v danej partnerskej krajine na propagáciu agroekológie a potravín šetrných k životnému prostrediu (apríl – november 2022)

V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – New prospect of agriculture (Project English Version)

The project will stimulate sustainable agri-food entrepreneurship in Moldova by transferring V4 best practices and experience. By networking and exchange of experience the healthy and environmentally friendly agri-food production in V4 will be promoted.

The project aims to improve knowledge and build capacities of small agricultural and food businesses to apply agroecological farming methods and technologies for production of innovative, healthy and environmentally friendly agri-food products. Best practices and systems supporting environmental sustainability and economic viability will be promoted in all partner countries. The project will contribute to better understanding of the role of sustainable agriculture and food industry among key players and to the change of agrifood markets towards sustainable and climate resilient solutions.

Poľnohospodári, ktorí sa zaviažu prehodnotiť svoje postupy a vzťah s ekosystémom, musia byť podporení. Zníženie chemických vstupov, zavedenie väčšej rozmanitosti do poľnohospodárstva a zachovanie biodiverzity sú kroky k agroekologickej transformácii všetkých fariem v Európe.

Často sa spochybňuje, či agroekológia a miestne reťazce majú kapacitu uživiť obyvateľov sveta. Nedávna práca Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy / Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) potvrdzuje, že do roku 2050 bude možné nasýtiť celú európsku populáciu prostredníctvom postupnej agroekologickej transformácie s dosiahnutím nulových emisií uhlíka.