sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

13.04.2017

Ukončené projekty

1022

O PROJEKTE

Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je projekt realizovaný mimovládnou organizáciou GoLOCAL (Ukrajina) pod koordináciou Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a spolufinancovaný Slovenskou rozvojovou agentúrou – SlovakAid.

Cieľom projektu je podporiť myšlienku ekologického verejného obstarávania na Ukrajine poskytovaním dôkazov o pozitívnom vplyve GPP na základe skúseností zo Slovenska. Projekt tiež pomáha verejným orgánom úspešne plánovať a implementovať GPP.

Zelené verejné obstarávanie (GPP) je proces, pri ktorom sa verejné orgány snažia obstarávať tovar, služby a práce so zníženým vplyvom na životné prostredie počas svojho životného cyklu v porovnaní  s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by aj tak obstarávali.

Každý rok európske verejné orgány vynakladajú 16% hrubého domáceho produktu EÚ na nákup tovaru, ako je kancelárske vybavenie, stavebné prvky a dopravné prostriedky; služby,  ako údržba budov, dopravné služby, upratovacie a stravovacie služby a podobné práce. Verejné obstarávanie môže formovať trendy v oblasti výroby a spotreby a významný dopyt zo strany verejných orgánov na „ekologickejší“ tovar vytvorí alebo rozšíri trhy s ekologickými výrobkami a službami. Pritom takisto poskytne spoločnostiam stimuly na rozvoj environmentálnych technológií.

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov a surovín by znamenalo prínos pre životné prostredie, ako aj pre celkovú ekonomiku, čím sa vytvárajú príležitosti pre rozvíjajúce sa „zelené“ hospodárstva. Takýto posun by tiež mohol zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu stimulovaním inovácií v oblasti ekologických technológií, ktoré boli uznané za odvetvie s vysokým rastom. Štúdie potvrdili, že existuje značný priestor pre nákladovo efektívne ekologické verejné obstarávanie (GPP) – najmä v odvetviach, kde ekologické výrobky nie sú drahšie ako “nie zelené” alternatívy (s prihliadnutím na náklady životného cyklu výrobku). Keďže „ekologickejší“ tovar je definovaný na základe životného cyklu, GPP ovplyvní celý dodávateľský reťazec a zároveň stimuluje používanie ekologických noriem v oblasti súkromného obstarávania.

Ukrajinským partnerom projektu je GoLOCAL, mimovládna organizácia zriadená na poskytovanie technickej, odbornej a komunikačnej pomoci regionálnym orgánom a darcovským organizáciám s cieľom zabezpečiť príležitosti pre hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj pre každú časť Ukrajiny.

Webstránku projektu v anglickom a ukrajinskom jazyku nájdete tu.

AKTIVITY

Cieľom projektu Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatíve EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohovorov a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20. Analýza právneho prostredia Ukrajiny z r. 2014 konštatuje, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia.

Projekt je iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Doplňuje medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu aproximácie práva Ukrajiny k acquis EÚ. Projekt podrobnejšie analyzuje aktuálne možnosti a prax v oblasti zeleného VO na Ukrajine. Pripravuje a zverejní podporné nástroje na realizáciu zeleného VO, vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a pilotného vyškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne. Propagačnými aktivitami podporuje šírenie výsledkov projektu a ich využitie v celej krajine.

Projekt je financovaný z programu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky SlovakAid.

Informáciu o projekte a plánovaných aktivitách nájdete aj na internetovej stránke našich ukrajinských partnerov tu.

MATERIÁLY

Slovenská mimovládna organizácia učí Ukrajincov ekologickému verejnému obstarávaniu.

Verejné obstarávanie by malo byť nielen transparentné, ale obstarávatelia by mali dbať aj na ekológiu. Požaduje to tak Európska únia a v konečnom dôsledku je to výhodné pre všetkých. S touto filozofiu sa na slovenských expertov obrátili mimovládni aktivisti z Ukrajiny a požiadali ich o pomoc s praktickou aplikáciou legislatívy súvisiacej s touto problematikou na Ukrajine. Podrobnosti si prečítate v priloženej tlačovej správe.

Na webe projektu nájdete všetky aktuálne informácie o projekte

V spolupráci s ukrajinskými partnermi sme spustili webovú stránku, na ktorej budeme postupne zverejňovať získané informácie o výsledkoch projektu a to ako v ukrajinskom, tak aj v anglickom jazyku. Momentálne sme ukončili analýzu stavu a praxe v oblasti zeleného verejného obstarávania na Ukrajine, ktorá potvrdila naše predpoklady. Ukázalo sa, že legislatíva v krajine je dostatočná a umožňuje zavádzanie ekologického obstarávanie. V praxi sa však realizuje len minimálne. V tejto oblasti je potrebná osveta, čo tiež potvrdzuje správnosť zamerania projektu na budovanie povedomia a kapacít.

„Ekologické verejné obstarávanie prispieva k udržateľnému rozvoju. Podpora využívania zeleného verejného obstarávania je však len všeobecne deklarovaná, chýbajú špecifické kritériá a postupy ako zapracovať environmentálne požiadavky to tendrovej dokumentácie. Obstarávatelia sa obávajú použiť environmentálne požiadavky, aby pri kontrole neboli obvinení z nesprávneho postupu. Navyše na ukrajinskom trhu chýbajú „zelené“ výrobky a služby,“ zhrnula závery analýzy právna expertka ukrajinského združenia GoLocal Marta Ruda.

Práve v týchto oblastiach preto majú pomôcť naše materiály, ktoré sme zverejnili. Ide o preklad produktových listov EÚ a niektorých ďalších technických materiálov do ukrajinštiny, ako aj o prezentáciu existujúcich príkladov z Ukrajiny a Slovenska.

„Stanovenie environmentálnych kritérií pre vyhodnotenie ponúk na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality môže byť obzvlášť vhodné, ak si obstarávateľ nie je istý dostupnosťou alebo cenou environmentálnejších tovarov alebo služieb. Taktiež stanovenie environmentálnych kritérií pre vyhodnotenie ponúk dodávateľovi indikuje, že obstarávateľ uprednostňuje “zelenšie” produkty, ale ak sú pridrahé, nebudú vybrané. Je preto potrebné určiť environmentálnym kritériám a cene relatívnu váhu. Ich pomer potom poukazuje na to, koľko je obstarávateľ ochotný priplatiť za environmentálny produkt,“ upresnila Lucia Cencerová zo slovenskej organizácie Tatra Tender:

Analýza legislatívneho prostredia a postupov v Ukrajine pre zavedenie zeleného VO tu. Závery z analýzy a odporúčania pre lepšie využívanie GPP na Ukrajine nájdete TU.

Prehľad súčasnej praxe využívania GPP na Ukrajine a príklady GPP zo Slovenska nájdete TU.

Brožúra projektu tu.