sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Ochrana prírody, aktivity zamerané na ekologické stavby, činnosti, ktoré limitujú alebo mitigujú zmenu klímy sa stávajú čoraz populárnejsie, ľudia sú zodpovednejší, chcú žiť zdravo a to nie len jednotlivci, ale celé komunity. O skúsenostiach z výstavby malých prírodných objektov pomocou lokálnych komunít nám tento štvrtok porozpráva Peter Coch. Povie nám svoje skúsenosti, akým spôsobom ľudí oslovovali, zapájali priamo na mieste, a čo to znamenalo pre lokálnu komunitu.

Nalaďte sa vo štvrtok, 23.02.2023 o 18:00 hod buď na náš FB, alebo cez ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/85973822260

Peter Coch

Peter Coch sa venuje ako remeselník prírodným stavbám z hliny už viac ako 14 rokov. Je jedným zo zakladateľov združenia prírodných staviteľov Organica z Banskej Bystrice, s ktorými realizoval aj viacero komunitných projektov.

#norwaygrants

16th webinar: COMMUNITY NATURAL BUILDINGS

Nature protection, activities aimed at ecological buildings, activities that limit or mitigate
climate change are becoming more and more popular,
people are more responsible, they want to live healthy, not only individuals, but whole communities.
This Thursday, 23 February 2023 at 6 PM
Mr. Peter Coch will tell us about the experience of building
small natural objects with the help of local communities.
He will tell us about his experiences, how they reached out to people,
involved them directly on the spot, and what it meant for the local community.

Peter Coch has been working as a craftsman
in natural clay constructions for more than 14 years.
He is one of the founders of the association of natural builders
Organica from Banská Bystrica, with whom he also implemented
several community projects.

Links to FB or ZOOM are above.

Galéria