sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

O nás

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (SCKR) je mimovládna organizácia založená 25. apríla 2005 s cieľom poskytovať verejno-prospešné služby.

V súčasnosti sa zameriavame na poskytovanie odborných služieb predovšetkým v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania, a to prostredníctvom riešenia projektov, organizovaním verejných a odborných podujatí, odovzdávaním expertízy a poskytovaním riešení v súvislosti s rozvojom spoločnosti v národnom a globálnom kontexte. Venujeme sa tiež vydavateľskej činnosti, usporadúvame výstavy, premietame video-filmy na požiadanie a poskytujeme expertné konzultačné služby.

SCKR je zriaďovateľom jednej z mála verejných knižníc na Slovensku s názvom LIBRARIA (od roku 2006), ktorá sa špecializuje na globálne témy. Pracujeme vo výpožičnom knižničnom systéme Koha, ktorý je kompatibilný so Slovenskou národnou knižnicou. LIBRARIA má bohatú zbierku publikácií, vzdelávacích materiálov, fotografií, video záznamov a praktických pomôcok, ktoré sa venujú ľudským právam, migrácii, rodovej rovnosti, klimatickým zmenám, udržateľným mestám, životnému prostrediu, a pod. Nájdete v nej materiály rôzneho formátu, ako sú napríklad reportáže, správy, filozofické alebo politologické diskusie, knihy jazykovedné, dejepisné, geografické, etické, ďalej informácie o medzinárodných organizáciách, dokonca aj relevantnú beletriu. Knižnica je prístupná online ako aj fyzicky v mieste sídla SCKR. Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania.

V rámci rozvojovej spolupráce sa zameriavame najmä, ale nie výlučne, na spoluprácu s krajinami bývalého Sovietskeho bloku. Pracujeme s partnermi ako napríklad Pangea Fund (Kirgizsko), Women Prospects, Go LOCAL (Ukrajina), Katalyst (Moldova), alebo aj Mujeres Transformando (Salvádor).

SCKR je členom Ambrela – platformy mimovládnych rozvojových organizácií a Slovenskej komisie pre UNESCO. Patrí aj do siete akademických a iných organizácií z viac ako 20 krajín Európy s názvom EUSTORY. Rovnaký názov patrí aj každoročnej študentskej súťaži z novodobej histórie Slovenska, ktorú SCKR organizačne a gestorsky zastrešuje.

ENGLISH

Slovak Center for Communication and Development, n.o. (SCCD) is a non-governmental organization established on 25 April 2005 to provide public benefit services.

Currently, we focus on providing professional services primarily in the areas of development cooperation and global education, through project solutions, organizing public and expert events, transferring expertise, and providing solutions to the development of society towards democracy in a national and global context. We also do publishing, organize exhibitions, provide on-demand video films and expert consulting services.

SCCD is the founder of one of the few public libraries in Slovakia called LIBRARIA (since 2006) specializing on global topics. We work in the Koha library system, which is compatible with the Slovak National Library. LIBRARIA has a rich collection of publications, educational materials, photographs, video footage and practical aids dedicated to human rights, migration, gender equality, climate change, sustainable cities, the environment, etc. You will find materials of various formats, such as reportage, reports, philosophical or political science discussions, linguistic, history, geographical, ethical books, information on international organizations, and even relevant fiction. The library is accessible online as well as physically at the SCCD headquarters.

In the context of development cooperation, we focus mainly, but not exclusively, on cooperation with the countries of the former Soviet bloc. We work with partners such as the Pangea Fund (Kyrgyzstan), Women Prospects, Go LOCAL (Ukraine), Katalyst (Moldova), or Mujeres Transformando (El Salvador).

SCCD is a member of Ambrela – platform of non-governmental development organizations and Slovak Commission for UNESCO. It also belongs to a network of academic and other organizations from more than 20 European countries called EUSTORY. The same name also belongs to the annual student competition from the modern history of Slovakia, which is organized by the SCCD in organizational and gestational terms.