sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.01.2024

sccd HistEdu WG 0

593

HistEdu Pilot Project Report

In December 2023, the report of the two-year pilot project HistEdu (Strengthening International Cooperation in Civic Education) was finalised.

This report is addressed to all those who „care about improving the teaching of history and connecting it to the pulse of today’s complex times“ (Preamble, p. 5), especially practicing teachers, history researchers, academics, non-profit organizations active in the field of education, as well as relevant formal educational structures.

Based on case studies from four countries with very different social and educational environments (Denmark, Ireland, Israel and Portugal), the document provides practical guidance on how to approach the teaching of contested history in secondary schools. A basic glossary of terminology is also included. Due to the international nature of the cooperation, this report is written in English.

Download the Report:

#ContestedHistory

Finálna správa z pilotného projektu HistEdu

V decembri 2023 bola sfinalizovaná správa z dvojročného pilotného projektu HistEdu (Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti občianskeho vzdelávania).

Táto správa je určená všetkým tým, ktorým „záleží na tom, aby sa skvalitnila výučba histórie a prepojila sa s tepom dnešného zložitého času“ (Preambule, str. 5), predovšetkým učiteľom v praxi, výskumným pracovníkom z oblasti histórie, akademikom, neziskovým organizáciám, aktívnym v oblasti vzdelávania, ale aj príslušným formálnym vzdelávacím štruktúram.

Dokument bol spracovaný na základe prípadových štúdií zo štyroch krajín s veľmi odlišným spoločenským a vzdelávacím prostredím (Dánsko, Írsko, Izrael a Portugalsko) a obsahuje praktické návody, ako pristupovať k vyučovaniu tzv. spornej histórie na stredných školách. Súčasťou dokumentu je aj základný terminologický slovník. Vzhľadom na medzinárodný charakter spolupráce je táto správa napísaná v angličtine.

Správu si môžete stiahnuť tu:

#spornahistoria