sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

07.01.2024

Prebiehajúce projekty

1185

Sustainable regional cooperation in Central Europe

The project Transformative Approach to Combat Climate Change through Eco-Housing in Bosnia and Herzegovina and Western Balkan region is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

The huge effect of construction industry and households on climate change is addressed by promoting eco-housing. Practical skills of craftsmen and public awareness on low-emission natural materials and passive standard are built based on exchange of experience, initiation and strengthening of partnerships in V4 and West Balkan for sustainable impact to local communities in Bosnia and Herzegovina.

In V4 countries there are hundreds of family eco-houses built by enthusiasts, supported by civic associations, which educate both the public and the craftsmen. However, expertise and experience are limited in Bosnia and Herzegovina, and this obstacle will be directly addressed through this project.

Project implementation period: 1 March 2024 – 31 August 2025 (18 months)

PARTNERS

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. / Slovak Centre for Communication and Development (SCCD), Slovakia, Applicant

Centar za ekonomski i ruralni razvoj / Center for Economic and Rural Development (CERD), Bosnia and Herzegovina

Sdružení hliněného stavitelství z.s. / Earthen Architecture Association (SHS), Czechia

Környezettudatos Építők Szervezete / Association of Enviromentally Conscious Builders (KÉSz), Hungary

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego / Polish Association for Natural Building (OSBN), Poland

PROJECT OUTPUTS YOU CAN DOWNLOAD HERE:

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

SLOVENSKÝ PREKLAD

Udržateľná regionálna spolupráca v Strednej Európe

Projekt Transformačný prístup k boju proti zmene klímy prostredníctvom ekologického bývania v Bosne a Hercegovine a regióne západného Balkánu je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Podporou ekologického bývania projekt rieši obrovský vplyv stavebníctva a domácností na zmenu klímy. Projekt prispieva k budovaniu praktických zručnosti remeselníkov a informovanosti verejnosti o nízkoemisných prírodných materiáloch a pasívnom štandarde, na základe výmeny skúseností, iniciovania a posilňovania partnerstiev v krajinách V4 a západného Balkánu,  s cieľom udržateľného vplyvu na miestne komunity v Bosne a Hercegovine.

V krajinách V4 sú stovky rodinných ekodomov postavených nadšencami, podporovanými občianskymi združeniami, ktoré vzdelávajú verejnosť aj remeselníkov. V Bosne a Hercegovine sú však odborné znalosti a skúsenosti obmedzené a táto prekážka bude priamo riešená prostredníctvom tohto projektu.

Obdobie realizácie projektu: 1. Marec 2024 – 31. August 2025 (18 mesiacov)

PARTNERI

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. / Slovak Centre for Communication and Development (SCCD), Slovensko, aplikant

Centar za ekonomski i ruralni razvoj / Center for Economic and Rural Development (CERD), Bosna a Herzegovina

Sdružení hliněného stavitelství z.s. / Earthen Architecture Association (SHS), Česko

Környezettudatos Építők Szervezete / Association of Enviromentally Conscious Builders (KÉSz), Maďarsko

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego / Polish Association for Natural Building (OSBN), Poľsko

VÝSTUPY PROJEKTU SI STIAHNITE TU:

Projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.