sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

18.03.2022

Prebiehajúce projekty

1861

Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education

Aim and outcome

The project overall aim is to strengthen mutual support, understanding and learning in the field of historical project work as well as teaching and learning about history in order to enhance the quality level and competencies across borders.

The main project outcome will represent operating international network with knowledge of practical solutions on multi-lateral level with innovative and skill-based answers to chances and challenges of digitalization.

The project is based on „Think Tank“ principle and consists of an informal group of educators, researchers and other experts involved in highly synergistic research and consulting in the fields of social sciences and education. It has started in January 2022 and its pilot phase ends July 2023.

The pilot phase of the project with the title HistEdu addressed the area of ‚contested history‘ with the research question How can contested history be positioned in European second-level classrooms in the 21st century?

Download the pilot project concept here (June 2022):

Slovak Centre for Communication and Development is initiator and the project lead. The project is implemented in partnership with EUSTORY

#ContestedHistory

Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti občianskeho vzdelávania

Cieľ a výsledok

Celkovým cieľom projektu je posilniť vzájomnú podporu, porozumenie a učenie sa v oblasti historickej projektovej práce, ako aj výučby a učenia sa o histórii s cieľom zvýšiť úroveň kvality a kompetencie naprieč hranicami.

Hlavným výsledkom projektu bude vytvorenie medzinárodnej siete so znalosťami praktických riešení na viacstrannej úrovni s inovatívnymi a zručnosťami podloženými odpoveďami na šance a výzvy digitalizácie.

Projekt je založený na princípe „Think Tank“ a pozostáva z neformálnej skupiny pedagógov, výskumníkov a ďalších odborníkov zapojených do vysoko synergického výskumu a poradenstva v oblasti sociálnych vied a vzdelávania. Začal sa v januári 2022 a jeho pilotná fáza sa skončila v júli 2023.

Pilotná fáza projektu s názvom HistEdu riešila oblasť tzv. spornej histórie s výskumnou otázkou Ako možno umiestniť sporné dejiny v európskych triedach druhého stupňa v 21. storočí?

Koncept pilotného projektu si stiahnite tu (jún 2022):

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj je iniciátorom a vedúcim projektu. Projekt je realizovaný v patnerstve s EUSTORY

#spornahistoria