sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

01.09.2023

Prebiehajúce projekty

1283

#GreenVectorMD

Od 1. augusta 2023 sme začali realizovať strategický 5-ročný (roky 2023 – 2028) projekt „Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor“, ktorý sa bude implementovať v rámci slovenskej rozvojovej pomoci prostredníctvom grantovej podpory SLOVAKAID. Je to pre nás veľký záväzok, keďže projekt je prvým pilotným strategickým projektom SLOVAKAID v Moldavsku.

Cieľom projektu je podporiť environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín v Moldavsku, ktoré budú generovať nové pracovné miesta a zvyšovať energetickú a potravinovú sebestačnosť.  Tento cieľ bude dosiahnutý vytvorením celkovo 6 modelov („hubov“) v rôznych regiónoch Moldavska ako centier rozvoja, ktoré budú zabezpečovať environmentálnu udržateľnosť a vytvárať pridanú hodnotu v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Tvorba modelov bude podporená zvyšovaním povedomia verejnosti prostredníctvom kampaní.

Základom každého modelu, „hubu“ budú partnerské organizácie, ktorých ekonomický rast bude podporený investíciami do nových technológií a zariadení. Jednotlivé regionálne modely budú demonštrovať environmentálne a klimaticky odolné riešenia pre poľnohospodárske a agropotravinárske podniky. Okolo týchto jadier bude podporená tvorba výrobno-distribučných sietí, združujúcich farmárov a agropotravinárov, zameraná najmä na podporu predaja poľnohospodárskych plodín a produktov, ale aj na podporu nákupu/predaja surovín, alebo výmenu skúseností a vzájomnú spoluprácu.

Súčasťou podpory bude aj zvyšovanie odborných kapacít poľnohospodárov a agropotravinárskych podnikov formou tréningov a workshopov, poskytnutím priebežného kaučingu a tvorbou online vzdelávacích materiálov pre ďalšie šírenie. Zdieľanie výsledkov a posilnenie udržateľnosti, ako aj budovanie povedomia o zodpovednej spotrebe a výrobe v oblasti agro-potravinárstva bude zabezpečené realizáciou 5 kampaní zameraných na rôzne úrovne a cieľové skupiny.

Projekt reflektuje aj na špecifické potreby žien v agropotravinárskom sektore Moldavska a prispieva k odstraňovaniu nerovností v ich postavení.

PARTNERI

SCCDhttps://sccd-sk.org
Katalystwww.katalyst.md
WEST hub, Apiprodex, Unghenihttps://3debine.md/
NORTH hub, Eco-Vego-Cris, Singerei
EAST hub Consult LC, Criuleni
 

#GreenVectorMD

#ODAmatters

Green Vector for Moldova’s agri-food sector – #GreenVectorMD

As of 1 August 2023, we have started the implementation of a strategic 5-year (2023 – 2028) project „Green Vector for the Moldovan agri-food sector„, which will be implemented within the framework of the Slovak development assistance through the SLOVAKAID grant support. This is a big commitment for us as the project is a pilot strategic project of SLOVAKAID in Moldova.

The aim of the project is to promote environmentally sustainable agriculture and food production in Moldova that will generate new jobs and increase energy and food self-sufficiency.  This will be achieved by creating a total of 6 models in different regions of Moldova as development hubs that will ensure environmental sustainability and create added value in the agricultural and food sector. The creation of the models will be supported by raising public awareness through campaigns.

At the heart of each hub model will be partner organisations whose economic growth will be supported by investment in new technologies and facilities that demonstrate environmentally and climate resilient solutions for farming and agri-food businesses, as well as investment in shared infrastructure and technology. Around these nuclei, the creation of production-distribution networks will be supported, bringing together farmers and agri-food producers, aimed in particular at promoting the sale of agricultural crops and products, but also at promoting the purchase/sale of raw materials or the exchange of experience and mutual cooperation.

Support will also include increasing the professional capacity of farmers and agri-food enterprises through training and workshops, providing ongoing coaching and creating online training materials for further dissemination. Sharing results and strengthening sustainability as well as building awareness on responsible consumption and production in the agro-food sector will be ensured through the implementation of 5 campaigns targeting different levels and target groups.

The project reflects the specific needs of women in the agri-food sector in Moldova and contributes to the elimination of inequalities in their status.

PARTNERS

SCCDhttps://sccd-sk.org
Katalystwww.katalyst.md
WEST hub, Apiprodex, Unghenihttps://3debine.md/
NORTH hub, Eco-Vego-Cris, Singerei
EAST hub Consult LC, Criuleni
NORTH hub, Eco-Vego-Cris, Singerei 

#GreenVectorMD

#ODAmatters