sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V stredu, 29.12. sa konalo spoločné hybridné stretnutie slovenských a moldavských partnerov k realizácii projektu strategického partnerstva „Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor“ (SAMRS/2023/ST/MD/1/2) spolufinancovaného z prostriedkov SlovakAid. Stretnutie iniciovalo Slovenské veľvyslanectvo v Moldavsku / Slovak Embassy in Moldova na podnet veľvyslanca Slovenskej republiky v Moldavskej republike J. E. Pavla Ivana.

Pre nás malo stretnutie význam predovšetkým preto, že sme mali možnosť, hoci my iba prostredníctvom online platformy, vzájomne sa vidieť a počuť, predstaviť svoje aktivity, kto sme a aké sú naše profily, keďže partnerstvo je, čo sa týka zamerania partnerov zo štyroch regiónov Moldavska, pestré.

Prezentácia profilu SCKR sa nájdete tu:

Druhým závažným diskusným bodom bolo vyjasnenie si koncepcie, priorít a cieľov nášho spoločnného, 5 rokov trvajúceho projektu. K tomu dopomohla úvodná prezentácia, ktorá obsahovala aj dosiahnuté výsledky od začiatku projektu (1. august 2023) doteraz.

Prezentácia sa nachádza tu:

Stretnutie bolo skvelým úvodom k nasledovným osobným stretnutiam, zameraným na spoluprácu priamo „v teréne“, v Moldavsku. Veríme, že prvé z nich bude uv prvom štvrťroku 2024.

#ODAMatters #GreenVectorMD

Meeting of partners in the strategic project #GreenVectorMD

On Wednesday, 29 December, a joint hybrid meeting of Slovak and Moldovan partners took place on the implementation of the strategic partnership project „Green Vector for the Moldovan agri-food sector“ (SAMRS/2023/ST/MD/1/2) co-financed by SlovakAid. The meeting was initiated by the Slovak Embassy in Moldova on the initiative of the Ambassador of the Slovak Republic in the Republic of Moldova, H.E. Pavel Ivan.

For us, the meeting was especially important because we had the opportunity, although only through an online platform, to see and hear each other, to present our activities, who we are and what our profiles are, since the partnership is diverse in terms of the focus of the partners from the four regions of Moldova.

The SCCD profile slideshow can be found here:

The second major discussion point was to clarify the concept, priorities and objectives of our joint 5-year project. This was facilitated by an introductory presentation, which included the results achieved from the start of the project (1 August 2023) until now.

The presentation can be found here:

The meeting was a great prelude to the following face-to-face meetings, aimed at cooperation directly „on the ground“, in Moldova. We believe the first of these will be in the first quarter of 2024.

Galéria