sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

24.11.2021

Prebiehajúce projekty

2965

Zmena klímy – dnes je to čoraz častejšia téma oficiálnych, ale aj neoficiálnych debát. Že k nej skutočne dochádza vidíme na viacerých objektívnych ukazovateľoch.

Čo je to zmena klímy? Prečo ju riešime?

Podnebie je priemerné počasie na mieste za mnoho rokov. Klimatické zmeny sú posunom v týchto priemerných podmienkach. Rýchla zmena klímy, ktorú teraz vidíme, je spôsobená tým, že ľudia využívajú ropu, plyn a uhlie pre svoje domovy, továrne a dopravu. Pri spaľovaní týchto fosílnych palív sa uvoľňujú skleníkové plyny – väčšinou oxid uhličitý (CO2). Tieto plyny zachytávajú slnečné teplo a spôsobujú zvýšenie teploty planéty. Svet je teraz asi o 1,2 °C teplejší ako v 19. storočí – a množstvo CO2 v atmosfére sa zvýšilo o 50 %.„(https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772)

V najbližších rokoch (2021 – 2023) sa budeme venovať tejto horúcej téme v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy (v angličtine Living smart with climate change).

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia o trvalo udržateľnom bývaní, keďže stavebníctvo a domácnosti majú značný vplyv na klimatické zmeny – Odborníci v stavebníctve ale aj celá spoločnosť by mala byť informovaná a chápať dôležitosť zmien vzorov v stavebníctve a zmeny našich životných návykov.

Projekt predstaví nízkoemisné riešenia na prekonanie iracionality súčasného konvenčného stavebného prístupu, metód a technológií, ktoré ignorujú významný environmentálny dopad vysokej energie zabudovanej v stavebných materiáloch, majú zlý tepelný výkon a vedú k vysokej prevádzkovej spotrebe energie v domácnostiach, čo prispieva k emisiám skleníkových plynov. Projekt tiež zdôrazňuje riešenia v oblasti integrácie adaptácie na zmenu klímy do bývania znížením nerovnováhy v ekosystémoch a rešpektovaním miestnej klímy, zdrojov a konkrétneho miesta.
Cieľom projektu je podporiť efektívne zapojenie odborníkov v stavebníctve a širokej verejnosti do podpory správania šetrného voči klíme prostredníctvom lepšieho povedomia a budovania kapacít v oblasti nízkoemisných riešení a riešení na prispôsobenie sa zmene klímy v bývaní.
Aktivity projektu sú detailne vymenované tu:

Project English Version:

Projekt Žiť zodpovedne so zmenou klímy získal grant z Nórska v sume 194 650 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 34 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The project Living Smart with Climate Change received a grant from Norway in the amount of €194,650. The project is co-financed in the amount of €34,350 from the state budget of the Slovak Republic.

Partneri projektu/Project Partners:

Občianske združenie ArTUR

Nórska stredná škola Fosen Folkschool

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%

If you want to learn more about programs and projects financed by Norwegian grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk