sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

24.11.2021

Prebiehajúce projekty

681

Zmena klímy – dnes je to čoraz častejšia téma oficiálnych, ale aj neoficiálnych debát. Že k nej skutočne dochádza vidíme na viacerých objektívnych ukazovateľoch.

Čo je to zmena klímy? Prečo ju riešime?

Podnebie je priemerné počasie na mieste za mnoho rokov. Klimatické zmeny sú posunom v týchto priemerných podmienkach. Rýchla zmena klímy, ktorú teraz vidíme, je spôsobená tým, že ľudia využívajú ropu, plyn a uhlie pre svoje domovy, továrne a dopravu. Pri spaľovaní týchto fosílnych palív sa uvoľňujú skleníkové plyny – väčšinou oxid uhličitý (CO2). Tieto plyny zachytávajú slnečné teplo a spôsobujú zvýšenie teploty planéty. Svet je teraz asi o 1,2 °C teplejší ako v 19. storočí – a množstvo CO2 v atmosfére sa zvýšilo o 50 %.„(https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772)

V najbližších rokoch (2021 – 2023) sa budeme venovať tejto horúcej téme v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy (v angličtine Living smart with climate change).

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia o trvalo udržateľnom bývaní, keďže stavebníctvo a domácnosti majú značný vplyv na klimatické zmeny – Odborníci v stavebníctve ale aj celá spoločnosť by mala byť informovaná a chápať dôležitosť zmien vzorov v stavebníctve a zmeny našich životných návykov.

Projekt predstaví nízkoemisné riešenia na prekonanie iracionality súčasného konvenčného stavebného prístupu, metód a technológií, ktoré ignorujú významný environmentálny dopad vysokej energie zabudovanej v stavebných materiáloch, majú zlý tepelný výkon a vedú k vysokej prevádzkovej spotrebe energie v domácnostiach, čo prispieva k emisiám skleníkových plynov. Projekt tiež zdôrazňuje riešenia v oblasti integrácie adaptácie na zmenu klímy do bývania znížením nerovnováhy v ekosystémoch a rešpektovaním miestnej klímy, zdrojov a konkrétneho miesta.
Cieľom projektu je podporiť efektívne zapojenie odborníkov v stavebníctve a širokej verejnosti do podpory správania šetrného voči klíme prostredníctvom lepšieho povedomia a budovania kapacít v oblasti nízkoemisných riešení a riešení na prispôsobenie sa zmene klímy v bývaní.
Aktivity projektu sú detailne vymenované tu:

Project English Version:

Projekt Žiť zodpovedne so zmenou klímy získal grant z Nórska v sume 194 650 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 34 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The project Living Smart with Climate Change received a grant from Norway in the amount of €194,650. The project is co-financed in the amount of €34,350 from the state budget of the Slovak Republic.

Partneri projektu/Project Partners:

Občianske združenie ArTUR

Nórska stredná škola Fosen Folkschool

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

If you want to learn more about programs and projects financed by Norwegian grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk