sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Vo štvrtok, 19. októbra 2023 od 13:00 hod. sa bude konať v Eko-centre v Hrubom Šúre pri Senci Deň otvorených dverí pre verejnosť, a súčasne aj symbolické zavŕšenie trojročného projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

Návštevníci si budú môcť prezrieť ekologický minidom, ktorý sa vybudoval v priebehu realizácie projektu počas praktických workshopov, kedy sa záujemcovia z radov verejnosti mohli pod odborným vedením členov občianskeho združenia ArTUR v praxi naučiť, ako svojpomocne vybudovať dom, ktorý by spĺňal ekologické kritériá, a tým aj zásadné normy zdravého bývania. V prípade záujmu bude možnosť si v budúcnosti vyskúšať, ako sa v takomto domčeku býva.

Zuzana Kierulfová, podpredsedníčka občianskeho združenia ArTUR:

Minidom, sčasti postavený počas deviatich praktických školení, slúži ako malý príklad „veľkých“ riešení pre znižovanie CO2 emisií v stavebníctve použitím lokálnych prírodných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou, využitím prvkov pasívneho štandardu, alebo využitím vhodnej efektívnej techniky a čistého zdroja energie. Okrem týchto mitigačných opatrení vznikli aj ukážky adaptačných opatrení na klimatické zmeny, ako zelená strecha, podporenie biodiverzity, dažďové záhrady a dizajn domu s vnútorným prostredím odolným voči extrémnym teplotám. Všetky ukážky sú aplikovateľné aj pri veľkých a verejných stavbách.

Vybudovanie eko-domu dopĺňali početné odborné webináre, prístupné pre verejnosť, online príručky, kurzy a iné činnosti, ktoré boli súčasťou projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy, ktorý realizovalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.. Projekt mal za cieľ informovať a popularizovať praktické opatrenia, ako účinne bojovať so zmenou klímy prostredníctvom zdravého bývania. Dvojicu slovenských partnerov, už spomínané Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. a ArTUR, o.z., dopĺňala odborná stredná škola Folkehogskole z Nórska. Jej študenti sa taktiež zúčastnili praktických workshopov pri budovaní mini domu. Záujem verejnosti bol veľký, vysoko prekročil očakávania, viac ako 30 000 ľudí sa aktívne zapojilo do projektových aktivít.

„Téma, ktorej sa projekt venuje, je udržateľné bývanie a naším cieľom bolo spopularizovať ho medzi odborníkmi, aj medzi širokou verejnosťou. To sa podarilo a aj po skončení projektu sa materiály nachádzajú na našom webe, prístupné pre všetkých“, hovorí o projekte Klára Tóthová, projektová manažérka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, n.o..

V rámci Dňa otvorených dverí sa bude konať aj milá slávnosť ukončenia projektu s prítomnosťou zástupcov Ministerstva životného prostredia, pod ktorého gesciou sa projekt realizoval, a hostí z Nórskeho veľvyslanectva vo Viedni.

#norwaygrants

On Thursday, 19 October 2023 from 13:00, an Open Day for the public will take place at the Eko-centre in Hrubý Šur near Senec, and at the same time a symbolic conclusion of the three-year project Living Smart with Climate Change.
Visitors will be able to see the ecological mini-house that was built during the implementation of the project during practical workshops, when interested public could learn how to build a house that would meet ecological criteria and thus meet the basic standards of healthy living under the expert guidance of members of the ArTUR civic association. In case of interest, there will be an opportunity to try how to live in such a house in the future.

Zuzana Kierulfová, vice-president of the ArTUR civic association:
„Tiny house, partly built during nine practical training sessions, serves as a small example of „big“ solutions for reducing CO2 emissions in construction by using local natural materials with a low carbon footprint, by using elements of passive standard, or by using appropriate efficient technology and a clean energy source. In addition to these mitigation measures, examples of climate change adaptation measures such as green roofs, biodiversity enhancement, rain gardens and designing a house with an indoor environment resistant to extreme temperatures were also created. All the demonstrations are also applicable to large and public buildings.

The construction of the eco-house was complemented by numerous professional webinars, accessible to the public, online guides, courses and other activities that were part of the project Living Smart with Climate Change, implemented by the Slovak Centre for Communication and Development, n.o. The project aimed to inform and popularize practical measures to effectively combat climate change through healthy living. The two Slovak partners, the aforementioned Slovak Centre for Communication and Development, n.o. and ArTUR, o.z., were complemented by the vocational secondary school Folkehogskole from Norway. Its students also took part in practical workshops in building a Tiny House. Public interest was high, far exceeding expectations, with more than 30,000 people actively participating in the project activities.


„The topic addressed by the project is sustainable housing and our aim was to popularise it among both professionals and the general public. This has been achieved and even after the end of the project the materials are on our website, accessible to all“, says Klára Tóthová, project manager of the Slovak Centre for Communication and Development, n.o., about the project.

The Open Day will also include a pleasant closing ceremony with the presence of representatives of the Ministry of the Environment, under whose auspices the project was implemented, and guests from the Norwegian Embassy in Vienna.

Galéria