sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V poradí 17. webinár sa bude týkať praktických rád, ako mitigovať dôsledky klimatickej zmeny.

Inými slovami, náš hosť – Zuzana Kierulfová, bude rozprávať o obnove domov, ako jeden zo spôsobov znižovania CO2 emisií v stavebníctve: aké materiály sú vhodné na obnovu, prečo treba k obnove pristupovať komplexne a nestačí iba zatepľovať. Ako zachovať pôvodnosť a hodnoty tradičných domov a zároveň znížiť spotrebu energií na prevádzku a zlepšiť komfort bývania, to všetko sa dozviete na našom webinári.

Sledujte nás vo štvrtok, 20.4.2023 tradične o 18:00!

Na Facebooku: www.facebook.com/SlovakCentreForCommunicationAndDevelopment

alebo pripojte sa priamo na ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/84789226611

Pani Kierulfová je architektka a remeselníčka. Od r. 2004 pracuje s manželom vo vlastnom ateliéri Createrra, ktorý je zameraný na navrhovanie pasívnych domov z prírodných materiálov. Pomáha návrhmi aj v oblasti obnovy tradičných vidieckych domov, v r. 2019 zostavila Manuál pre majiteľov vidieckych tradičných domov: Nebúrať ale obnoviť.
Zároveň sa už dlho neziskovo venuje osvete a vzdelávaniu v oblasti udržateľného staviteľstva a prírodných materiálov ako predsedníčka, manažérka a lektorka v celoslovenskom občianskom združení ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj).

#norwaygants

17.webinar: Restoring old houses to a better standard

In other words, our guest – Zuzana Kierulfová, will talk about the renovation of houses as one of the ways to reduce CO2 emissions in the construction industry: what materials are suitable for renovation, why it is necessary to take a comprehensive approach to renovation and it is not enough to just insulate. How to preserve the originality and values of traditional houses while reducing energy consumption for operation and improving the comfort of living, you will learn all this in our webinar.

Watch us on Thursday, 20.4.2023 traditionally at 18:00!

Links to FB and ZOOM are above

Mrs. Kierulf is an architect and craftswoman. Since 2004 she has been working with her husband in her own studio Createrra, which focuses on designing passive houses made of natural materials. She also helps with designs in the field of restoration of traditional country houses, and in 2019 she compiled a Manual for owners of traditional country houses: do not demolish but restore.
At the same time, she has long been involved in non-profit education and education in the field of sustainable construction and natural materials as chairman, manager and lecturer in the nationwide civic association ArTUR (Architecture for Sustainable Development).

Galéria