sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

18. medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Brne dňa 13.05.2022 pod hlavičkou fakulty architektúry VUT Brno, mala aj rečníkov z okruhu našich spolupracovníkov v projekte Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

Témou konferencie boli normy a technické riešenia v hlinenom staviteľstve. Zuzana Kierulfová z Občianskeho združenia ArTUR sa zúčastnila v programe konferencie s príspevkom Hlina v kontexte projektu: Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

Tu je program konferencie:

#norwaygrants

#skklima

The 18th international conference held in Brno on 15.05.2022 under the heading of the Faculty of Architecture of VUT Brno also had speakers from the circle of our collaborators in the project Living smart with climate change.

The theme of the conference was standards and technical solutions in clay construction. Zuzana Kierulfová from the ArTUR Civic Association participated in the programme of the conference with the contribution: Clay in the context of the project: Living smart with climate change.

Galéria