sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Projekt Žiť zodovedne so zmenou klímy bol primárne určený zainteresovanej širokej verejnosti. Avšak jeden z posledných výstupov má skutočne odborný charakter. Je ním TNI:

V rámci projektu bol vypracovaný podklad pre Technickú normatívnu informáciu (TNI) – Hlinené stavby. Materiál bude následne po skončení projektu ďalej spracovávaný ako Slovenská technická norma: Hlinené konštrukcie pre pozemné stavby – Časť 1: Názvoslovie, použitie a technológie spracovania. Po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, bude norma zaradená do plánu a bude zostavená technická komisia, ktorá bude mať dva roky na jej schválenie ako STN.

Ak máte záujem sa dozvedieť viac, najlepšie bude obrátiť sa na našich partnerov v projekte – o.z. ArTUR, ozartur@gmail.com

#norwaygrants

Technical normative information (TNI) – CLAY BUILDINGS

The Living Smart with Climate Change project was primarily aimed at the interested general public. However, one of the most recent outputs is of a truly professional nature. It is TNI:

Within the framework of the project, the basis for the Technical Normative Information (TNI) – Clay Buildings was prepared. The material will be further processed as a Slovak Technical Standard after the end of the project: Clay Buildings for Civil Engineering – Part 1: Nomenclature, Application and Processing Technology. After agreement with the Slovak Office for Standardization, Metrology and Testing, the standard will be included in the plan and a technical committee will be set up, which will have two years to approve it as an STN.

If you are interested in learning more, it is best to contact our partners in the project – o.z. ArTUR, ozartur@gmail.com

Galéria