sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V poradí šiesty webinár o tom, aké sú dôsledky zmeny klímy a ako proti nim prakticky konať, preventívne aj mitigačne, sa sa koná vo štvrtok, 21. apríla 2022, tradične od 18:00 do 19:00 s názvom Ako chápať trendy a stratégie v oblasti klímy?

Dozvieme sa aktuálne informácie o dlhodobých historických aj očakávaných trendoch vybraných indikátorov zmeny klímy v globálnom, regionálnom a slovenskom kontexte, tiež informácie o možnostiach adaptácie a mitigácie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, a o úlohe stavebníctva a architektúry v oblasti zmierňovania dopadov zmeny klímy a znižovanie emisií uhlíka.

Hosťom workshopu bude verejnosti známa osobnosť, Mgr. Jozef Pecho, klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústave v Bratislave, ktorý sa zaoberá výskumom dlhodobej premenlivosti počasia a klímy na území Slovenska, tiež spolupracuje na príprave podkladov pre adaptačné a mitigačné stratégie, ako aj príprave scenárov budúceho vývoja klímy na Slovensku. Je podpredsedom Slovenskej meteorologickej spoločnosti (SMS).

Pripojiť na online webinár sa dá cez ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/81096923384

alebo FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/1993916717447101

#norwaygrants

#skklima

The sixth webinar on the consequences of climate change and how to deal with it in practice,
both preventively and mitigately, is held on Thursday, April 21, 2022,
traditionally from 18:00 to 19:00,entitled How to understand trends and strategies
in the field of climate?

We will learn current information on long-term historical and expected trends
of selected climate change indicators in the global, regional and Slovak context,
as well as information on adaptation and mitigation of adverse climate change,
and the role of construction and architecture in mitigating climate change and
reducing carbon emissions.

The guest of the workshop will be a public figure, Mgr. Jozef Pecho, a climatologist
from the Slovak Hydrometeorological Institute in Bratislava, who researches long-term weather
and climate variability in Slovakia, also collaborates on the preparation
of data for adaptation and mitigation strategies, as well as
the preparation of scenarios for future climate development in Slovakia.
He is the vice-president of the Slovak Meteorological Society (SMS).

LINKS TO CONNECTION TO WEBINAR ARE ABOVE (ZOOM, FACEBOOK)

Galéria