sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Projekt Žiť zodpovedne so zmenou klímy sa blíži k svojmu koncu. Počas dvoch rokov všetci tí, ktorí mali/majú záujem o zdravé bývanie v prostredí, ktoré aktívne bojuje s dôsledkami klimatickej zmeny, sa mohli zoznámiť s odbornými teoretickými, ale najmä praktickými radami, prístupmi a odporúčaniami, ako na to.

Boli to pravidelné webináre, praktické workshopy, osobné stretnutia počas Dní otvorených dverí, ale aj fotosúťaž, zverejňovanie doplňujúcej literatúry v našej knižnici Libraria, a mnohé iné. Sme veľmi radi a tiež veľmi poctení, že viac ako 30 000 ľudí sa počas tých dvoch rokov pripojilo do našich aktivít.

Materiály o tom, ako postavit ekologický minidom (Tiny House) zostávajú na našom webe, sú stále k dispozícii v Novinkách. Tam sme postupne uverejňovali aj Informačné listy v rámci Tzv. prípadových štúdií, kde je jednoduchý návod na to, ako Minidom postaviť.

Jeden z posledných materiálov, ktoré vám môžu pomôcť, a ktoré môžete kedykoľvej nasledovať, sú aj otvorené online kurzy, kde sa zase inou formou vysvetľuje proces stavby Minidomu. Kurzy nájdete TU:

Veľmi príjemná, a súčasne zodpovedná a odborná bola úzka spolupráca s našimi slovenskými partnermi, občianskym združením ArTUR. Bez ich odborných vkladov a inšpiratívnemu prístupu by projekt nedosiahol také hodnotné parametre a ciele. Naša spolupráca týmto projektom určite nekončí.

Ďakujeme aj nórskej strednej odbornej škole Fosen Folkehøgskole – pedagógovia a študenti sa vlastnými rukami angažovali pri stavbe Minidomu.

Projekt by sa neuskutočnil bez finančnej podpory, ktorú intenzívne aktivity potrebovali. Ďakujeme Ministerstvu životného prostredia ako gestorovi implementácie projektu, podporeného Nórskymi fondami a štátnym rozpočtom SR.

Viac podrobností o projekte a jeho výstupoch nájdete tu:

#norwaygrants

Practical materials for the Living Smart with Climate Change project

The Living Smart with Climate Change project is coming to an end. For two years, all those who were/are interested in healthy living in an environment that actively combats the effects of climate change have had the opportunity to learn about expert theoretical, but especially practical advice, approaches and recommendations on how to do so.

There were regular webinars, hands-on workshops, face-to-face meetings during Open Days, as well as a photo contest, posting of supplementary literature in our Libraria, and much more. We are very happy and also very honoured that more than 30,000 people have joined our activities during these two years.

The materials on how to build an eco-friendly Mini House (Tiny House) remain on our website, they are still available in the News. There we have also been gradually publishing Information Sheets under the so-called Case Studies, where there is a simple guide on how to build a Tiny House.

One of the last materials that can help you, and which you can follow at any time, are the open online courses, which again explain the Tiny House building process in a different way. The courses can be found HERE:

The close cooperation with our Slovak partners, the ArTUR civic association, was very pleasant and at the same time responsible and professional. Without their professional input and inspiring approach, the project would not have achieved such valuable parameters and goals. Our cooperation certainly does not end with this project.

We would also like to thank the Norwegian vocational secondary school Fosen Folkehøgskole – teachers and students were involved in the construction of the Tiny House with their own hands.

The project would not have happened without the financial support that the intensive activities needed. We would like to thank the Ministry of the Environment as the project implementation manager, supported by the Norwegian funds and the state budget of the Slovak Republic.

More details about the project and its outputs can be found here (in Slovak):

Galéria