sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy:

Zmluvy sú uzavreté ako výsledok verejného obstarávania, zverejnené v súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma), Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021.

  • Kúpna zmluva „Drevené prvky: vence, konštrukcia, strechy, priečky, strop, schody, interiérové prvky, s dovozom a montážou pre minidom“
  • Kúpna zmluva „Slamené prvky na mieru pre minidom“.

#norwaygrants

Publication of public procurement contracts under the Living Smart with Climate Change project:

The contracts are awarded as a result of public procurement, published in accordance with the Guide for the Beneficiary and the Project Partner under the Climate Change Mitigation and Adaptation Programme (SK-Climate), the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

  • Purchase contract „Wooden elements: wreaths, structure, roofs, partitions, ceiling, stairs, interior elements, with import and installation for the mini-house“ (above)
  • Purchase contract „Custom-made straw elements for the minidom“ (above)