sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Domácnosti sú v EÚ zodpovedné za viac ako tretinu všetkých emisií CO2. Vo štvrtkovom webinári si vysvetlíme, čo to znamená, ktoré oblasti nášho života majú na túto situáciu najväčší dopad. Ako náš prístup zlepšiť, ako sa vyznať v eko-produktoch a či zbieranie odpadu v prírode znamená, že sme ekologickí. 

Stretneme sa online na ZOOMe alebo našom FB vo štvrtok, 27.10.2022 o 18:00.

Anotácia spíkerky: Laura Martonová je environmentálnou špecialistkou v oblasti monitorovania, výpočtu a plánov na redukciu emisií skleníkových plynov. ESG špecialistka VÚB banky.

#norwaygrants

Households are responsible for more than a third of all CO2 emissions in the EU. In Thursday’s webinar, we will explain what it means, which areas of our lives have the greatest impact on this situation. How to improve our approach, how to be familiar with eco-products and whether collecting waste in nature means that we are environmentally friendly.

We will meet online on ZOOM or our FB on Thursday, 27.10.2022 at 18:00. Links to the workshop are above.

Speaker’s annotation: Laura Marton is an environmental specialist in monitoring, calculation and plans to reduce greenhouse gas emissions. ESG specialist of VÚB bank.

Galéria