sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

VÝCHODNÝ HUB – CONSULT LC SRL

Ďalším partnerom nášho projektu Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor je spoločnosť Consult LC SRL. Tu je ich obchodné zameranie podľa slov Ľudmily:

Consult LC SRL je prevádzkovateľom výroby sušeného ovocia a dezertu „Pistil de valea Rautului“, charakteristického výrobku s chráneným zemepisným označením. Vďaka našej oddanosti kvalite a inováciám sme zaviedli zdravú a autentickú potravinu ako etalón. Osobitný dôraz kladieme na používanie tradičných metód sušenia ovocia, ktoré zachovávajú intenzívnu chuť a výživové vlastnosti. Aj Pistilul de valea Rautului sa vyrába zo surovín vypestovaných malými výrobcami a spracúva sa s najväčšou starostlivosťou, pričom sa dodržiavajú prísne normy chráneného zemepisného označenia, TU
Teší nás spolupráca s mladou generáciou. Prostredníctvom stabilných partnerstiev so vzdelávacími inštitúciami CEVVC prispievame k vzdelávaniu odborníkov v oblasti technológie spracovania rastlinných produktov. Táto iniciatíva podčiarkuje náš záväzok k udržateľnému rozvoju miestnej komunity a priemyslu.
Na domácom trhu sú naše výrobky ponúkané prostredníctvom krátkych reťazcov prostredníctvom priameho predaja na veľtrhoch a v špecializovaných predajniach. Naše výrobky tak svojou kvalitou a autenticitou prispievajú k podpore zdravého životného štý

Pokiaľ ide o exportný trh, pripravujeme výrobky na rozšírenie a prostredníctvom skúšobných dávok sme priniesli jedinečnú chuť sušeného ovocia a pestreca z údolia Răut zákazníkom v Nemecku a Rumunsku.
V spoločnosti Consult LC SRL sa snažíme poskytovať výrobky špičkovej kvality a zároveň podporovať vzdelávanie miestnej komunity a budúcich odborníkov. Dúfame, že nájdeme partnerov, ktorí budú zdieľať našu víziu a pridajú sa k nášmu úsiliu prinášať zdravé a udržateľné výrobky na miestny a medzinárodný trh.“

EAST HUB – CONSULT LC SRL

Another partner in our project Green Vector for Moldovan agri-food sector is Consult LC SRL. Here is their business focus by the words of Ludmila:

Consult LC SRL is an operator in the production of dried fruits and the dessert „Pistil de valea Rautului“, a distinctive product with a protected geographical indication. Through our dedication to quality and innovation, we have established healthy and authentic food as a benchmark. We place special emphasis on the use of traditional fruit drying methods, which preserve the intense taste and nutritional properties. Also, Pistilul de valea Rautului is made from raw material cultivated by small producers and processed with the greatest care, respecting the strict standards of the protected geographical indication -HERE

We are happy about our collaboration with the young generation. Through stable partnerships with the CEVVC educational institutions, we contribute to the training of specialists in the technology of processing vegetable products. This initiative underlines our commitment to the sustainable development of the local community and industry.
In the domestic market, our products are offered through short chains through direct sales at fairs and specialized stores. Through their quality and authenticity, our products thus contribute to the promotion of a healthy lifestyle.
Regarding the export market, we are in the process of preparing the products for expansion, and through trial batches we have brought the unique taste of dried fruits and Pistil from the Răut Valley to customers in Germany and Romania.
At Consult LC SRL, we are dedicated to providing superior quality products while supporting the education of the local community and future specialists. We hope to find partners who share our vision and join our efforts to bring healthy and sustainable products to the local and international market.“

#GreenVectorMD

#ODAmatters

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor implementovaný od augusta 2023 do septembra 2028 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

The project Green Vector for Moldova’s Agri-Food Sector implemented from August 2023 – September 2028 is carried out from the funds of the official development aid of the Slovak Republic SlovakAid

Galéria