sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

SEVERNÝ HUB – ECO-VEGO-CRIS SRL

Tretím, severným partnerom je firma Eco-Vego-Cris, ktorá je aktívna v Singerei. O spolupráci v projekte Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor nám napísala Cristina:

VegoMix je mladý projekt, ktorý prichádza s modernou technológiou, postupmi šetrnými k prírode s cieľom zachovať a chrániť prírodu, udržiavať tradície a miestnu kultúru a podporovať ekologické hospodárstvo a jednotnú komunitu prostredníctvom miestneho rozvoja.
Začínali sme od nuly, až teraz sa nám podarilo rozrásť na 15 hektárov vlastnej pôdy na ochranu miestneho ovocia a zeleniny dehydratáciou, spustili sme sociálny a prírodovedný vzdelávací projekt – prvú LiveCam v Moldavsku z kŕmidla pre vtáky a začali sme pracovať na vývoji nových produktov s pridanou hodnotou, ako je sušené ovocie v čokoláde.“

NORTH HUB – ECO-VEGO-CRIS SRL

The third, northern partner is Eco-Vego-Cris, which is active in Singerei. Cristina wrote to us about the cooperation in the Green Vector project for the Moldovan agri-food sector:

From city to village, VegoMix is a young project that comes with modern technology, nature-friendly practices in order to preserve and protect nature, keep traditions and local culture alive and promote green economy and a united community through local development. Starting from zero, till now we managed to grow into a 15 acres of our own land for local fruits and vegetable conservation by dehydration, launched a social and nature educational project – first LiveCam in Moldova from a birdfeeder and started to work into developing new products with added value such as dried fruits in chocolate.

#GreenVectorMD

#ODAmatters

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor implementovaný od augusta 2023 do septembra 2028 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

The project Green Vector for Moldova’s Agri-Food Sector implemented from August 2023 – September 2028 is carried out from the funds of the official development aid of the Slovak Republic SlovakAid

Galéria