sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

CENTRÁLNY HUB – KATALYST

So spoločnosťou Katalyst spolupracujeme od roku 2021, zatiaľ v rámci dvoch projektov, a to: (1) Agropotravinársky inkubátor (AFB) ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska, podporený SlovakAid v rokoch 2020-2022 a (2) V4-Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva, podporený Višegrádskym fondom, 2022.

Katalyst je mimovládna organizácia (občianske združenie) založená v roku 2019 s cieľom vytvoriť prvý inkubátor AFB v Moldavsku. Katalyst tiež pomáha malým spracovateľom z centrálneho regiónu pri zakladaní a rozširovaní ich malých podnikov. Zakladatelia Katalystu boli v skoršej fáze svojho pracovného života ochrancami životného prostredia, preto je ich prioritou presadzovanie ekologických riešení v agropotravinárskom sektore.

Hlavným programom je budovanie kapacít a sebadôvery malých a začínajúcich podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj podpora inovácií, zdravého stravovania a zodpovedného využívania obnoviteľných zdrojov energie. Katalyst v súčasnosti pracuje na vývoji certifikovanej komerčnej kuchyne, ktorá bude zriadená na podporu inovácií a začínajúcich podnikov, organizovanie vzdelávacích a komunitných podujatí, pomoc malým podnikateľom a zlepšenie bezpečnosti potravín. Okrem toho Katalyst začal vytvárať demonštračný pozemok pre ekologické a regeneratívne poľnohospodárstvo, ktorý bude spojený so vzdelávaním súvisiacim so spracovaním potravín.

CENTRAL HUB – KATALYST

We have been cooperating with Katalyst since 2021, so far within two projects, namely: (1) Agrifood Business Incubator – Catalysing Entrepreneurial Innovations in Rural Moldova (Acronym AFB Incubator), supported by SlovakAid in 2020-2022 and (2) V4 Moldova ECO-AGRO-FOOD – a new perspective of agriculture, supported by Visegrad Fund, 2022.

Katalyst is NGO (civic association) founded in 2019 with the aim of creating the first AFB Incubator in Moldova. Katalyst also assists small processors from the central region in setting up and expanding their small businesses. The founders of Katalyst were environmentalists at an earlier stage of their working lives, so their priority is to promote green solutions in the agri-food sector.

The main agenda is to build the capacity and self-confidence of small and start-up agri-food entrepreneurs, as well as to promote innovation, healthy eating and the responsible use of renewable energy sources. Katalyst is currently working on the development of certified commercial kitchen that will be set up to encourage innovation and start-ups, organise educational and community events, help small entrepreneurs and improve food safety. In addition, Katalyst has begun to create a demonstration plot for organic and regenerative agriculture that will be linked to education related to food processing.

#GreenVectorMD

#ODAmatters

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor implementovaný od augusta 2023 do septembra 2028 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

The project Green Vector for Moldova’s Agri-Food Sector implemented from August 2023 – September 2028 is carried out from the funds of the official development aid of the Slovak Republic SlovakAid

Galéria