sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2023 SCCD

08.07.2022

sccd HistEdu WG 0

520

During three intense days from 2nd to 4th of July, 2022, the important meeting in Bratislava took place. It was initiated during the online meetings of HistEdu Working Group, the informal group of educational specialists who are involved in the implementation of the pilot project Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education.

The Group started to work in January 2022 when adopted the name HistEdu Working Group. Online meetings have been carried out regularly twice a month. In May, the decision was made that face-to-face meeting in working format would speed the process and deepen its quality. On the background of global challenges that Europe and the whole world is experiencing the HistEdu Working Group has decided to open the Working Meeting in Bratislava to interested colleagues, mainly from EUSTORY Coordinators network. The leading research question to address was: „How can contested histories be positioned in 21st century European second level classrooms?“

Finally, the Contested History Working Meeting carried hybrid format with 14 personally present and 3 online participants. The work was very intense and during the Working Sessions tangible results have been achieved and Plan for Action mutually agreed.

The meeting Agenda was as follows:

CONTESTED HISTORY WORKING MEETING was organized by the Slovak Centre for Communication and Development, Slovakia, in partnership with the EUSTORY International Office, Germany.

SLOVENSKÝ PREKLAD

Počas troch intenzívnych dní, od 2. do 4. júla 2022 sa uskutočnilo dôležité stretnutie v Bratislave. Idea vznikla počas online stretnutí Pracovnej skupiny HistEdu, neformálnej skupiny odborníkov na vzdelávanie, ktorí sa podieľajú na realizácii pilotného projektu Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti občianskeho vzdelávania.

Skupina začala pracovať v januári 2022, keď prijala názov Pracovná skupina HistEdu. Online stretnutia sa uskutočňujú pravidelne dvakrát mesačne. V máji padlo rozhodnutie, že osobné stretnutie v pracovnej forme urýchli proces a prehĺbi jeho kvalitu. Na pozadí globálnych výziev, ktorým Európa a celý svet čelí, sa Pracovná skupina HistEdu rozhodla otvoriť Pracovné stretnutie v Bratislave zainteresovaným kolegom, najmä zo siete koordinátorov EUSTORY. Hlavná výskumná otázka, ktorá sa mala riešiť, bola: „Ako môže byť problematika spornosti dejín (Contested History) vyučovaná v európskych triedach 21. storočia?“

Napokon, pracovné stretnutie Contested History Working Meeting malo hybridný formát so 14 osobne prítomnými a 3 online účastníkmi. Práca bola veľmi intenzívna a počas jednotlivých pracovných častí boli dosiahnuté hmatateľné výsledky a vzájomne dohodnutý akčný plán.

Program stretnutia sa nachádza hore v prílohe.

CONTESTED HISTORY WORKING MEETING zorganizovalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Slovensko, v partnerstve s EUSTORY International Office, Nemecko.

Galéria