sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

08.07.2022

sccd HistEdu WG 0

731

During three intense days from 2nd to 4th of July, 2022, the important meeting in Bratislava took place. It was initiated during the online meetings of HistEdu Working Group, the informal group of educational specialists who are involved in the implementation of the pilot project Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education.

The group began its work in January 2022, when it adopted the name HistEdu Working Group. Online meetings were held regularly twice a month. In May, a decision was made that a face-to-face meeting in a working format would speed up the process and deepen its quality. Against the backdrop of the global challenges facing Europe and the world, the HistEdu Working Group decided to open the Bratislava Working Meeting to interested colleagues, especially from the EUSTORY coordinators‘ network. The main research question to be addressed was: „How can contested histories be positioned in 21st century European second level classrooms?“

Finally, the Contested History Working Meeting carried hybrid format with 14 personally present and 3 online participants. The work was very intense and during the Working Sessions tangible results have been achieved and Plan for Action mutually agreed.

The meeting Agenda was as follows:

CONTESTED HISTORY WORKING MEETING was organized by the Slovak Centre for Communication and Development, Slovakia, in partnership with the EUSTORY International Office, Germany.

SLOVENSKÝ PREKLAD

Počas troch intenzívnych dní, od 2. do 4. júla 2022 sa uskutočnilo dôležité stretnutie v Bratislave. Idea vznikla počas online stretnutí Pracovnej skupiny HistEdu, neformálnej skupiny odborníkov na vzdelávanie, ktorí sa podieľajú na realizácii pilotného projektu Posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti občianskeho vzdelávania.

Skupina začala pracovať v januári 2022, keď prijala názov Pracovná skupina HistEdu. Online stretnutia sa uskutočňujú pravidelne dvakrát mesačne. V máji padlo rozhodnutie, že osobné stretnutie v pracovnej forme urýchli proces a prehĺbi jeho kvalitu. Na pozadí globálnych výziev, ktorým Európa a celý svet čelí, sa Pracovná skupina HistEdu rozhodla otvoriť Pracovné stretnutie v Bratislave zainteresovaným kolegom, najmä zo siete koordinátorov EUSTORY. Hlavná výskumná otázka, ktorá sa mala riešiť, bola: „Ako môže byť problematika spornosti dejín (Contested History) vyučovaná v európskych triedach 21. storočia?“

Napokon, pracovné stretnutie Contested History Working Meeting malo hybridný formát so 14 osobne prítomnými a 3 online účastníkmi. Práca bola veľmi intenzívna a počas jednotlivých pracovných častí boli dosiahnuté hmatateľné výsledky a vzájomne dohodnutý akčný plán.

Program stretnutia sa nachádza hore v prílohe.

CONTESTED HISTORY WORKING MEETING zorganizovalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Slovensko, v partnerstve s EUSTORY International Office, Nemecko.

#ContestedHistory

#spornahistoria

Galéria