sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

10.02.2019

sccd Nezaradené 0

2005

Filmy pre globálne vzdelávanie

Z knižnice Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania sme pre vás vybrali filmy vhodné pre globálne vzdelávanie na školách. Vytvorili sme k nim aktivity vhodné pre prácu so žiakmi v triede počas vyučovania.

Filmy je možné vypožičať si bezodplatne zaslaním vyplnenej Žiadosti o výpožičku na e-mailovú adresu libraria@sccd-sk.org.  (Doba spracovania žiadosti je zvyčajne 5 pracovných dní.)


Odvyknutí  / Unlearning: Lucio Basadonne a Anna Pollio, Taliansko, (60 min)

Obyčajná talianska rodina, ktorá cíti, že chce žiť inak, sa vyberie na polročnú dobrodružnú cestu. Putuje rôznymi krajmi a skúša žiť v súlade s komunitami, ktoré uprednostnili alternatívny spôsob života. Čo na konci cesty zistia členovia rodiny o sebe a o svojich dovtedajších životoch? Nájdu odpoveď na otázku, čo je v živote najdôležitejšie? Lucio Basadonne je produkčný pre audio a video nahrávanie projektu „Unlearning“. Anna Polio mala na starosti grafiku a marketing. Gaia je 5-ročné dievčatko, ktoré tento experiment absolvovalo so svojimi rodičmi.

Kura so štyrmi nohami?
 

Zhrnutie aktivity: na základe  filmu Odvyknutí zrealizovať skupinové vyučovanie prostredníctvom metodiky brainstormingu, rotujúceho prehľadu, diskusie, argumentácie s následnou prezentáciou, reflexiou a spätnou väzbou. Cieľom aktivity je rozvíjať  čítanie s porozumením, kritické myslenie, spoluprácu, tvorivosť, získať informácie s prepojením na skutočný život a problematiku rodiny, mesta, vidieka, sociálnych a environmentálnych problémov.
Veková skupina: 15 – 18 rokov (stredná škola)
Trvanie: Dva vyučovacie 90 – minútové bloky   (180 minút)
Predmety, témy učiva: etická výchova – dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, dobré vzťahy v rodine, fungujúca rodina, spolupatričnosť, vzájomná blízkosť, odkázanosť jedného na druhého, biológia – zdravie, správna životospráva, zdravý životný štýl, kvalita životného prostredia, geografia – Taliansko, poznávanie jednotlivých oblastí Talianska, krajina, populácia, sociálne skupiny, mesto, vidiek
Typ aktivity, použitá metóda: brainstorming, delenie do skupín, skupinová práca, rotujúci prehľad

Materiály ku vzdelávacej aktivite si môžete stiahnuť tu.

Pozrite si trailer k filmu:


Teraz naša zem / Et maintenant nos terres: Benjamin Polle a Julien Le Net, Afrika, (30 min.), ktorá priblíži odboj obyvateľov afrických štátov proti zaberaniu ich pôdy zahraničnými korporáciami.

Nasako Besingi v Kamerune bojuje proti projektu olejových plantáží amerického investičného fondu, kým Emmanuel Elong vytvára medzinárodnú alianciu pestovateľov v priamom vyjednávaní s francúzskou skupinou Bolloré. Aj v Senegale sa vytvára odboj v ktorom sa chovateľom darí postaviť medzinárodné médiá za svoj boj proti talianskemu investorovi. Film nás zavedie i do Beninu, kde sú v centre Songhaï ročne vyškolené stovky mladých Afričanov v organickom a lokálnom poľnohospodárstve. Benjamin Polle a Julien Le Net sú dvaja nezávislí autori a režiséri, ktorí v Afrike sledujú a zažívajú komplexnosť poľnohospodárskych problémov tohto kontinentu. “Teraz naša zem” je ich prvým dokumentom.

Kde sa dvaja bijú, … kto vyhráva?
Zhrnutie aktivity: Učebná aktivita je ťažiskovo zameraná na rozvoj komunikačných spôsobilostí (vyhľadávať informácie) a interpersonálnych spôsobilostí (diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme) žiakov. Obsahovo prepája vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť a mediálnu výchovu. Žiaci sa učia vybrať fakty a vedomosti potrebné na vysvetlenie javov z bežného života a použiť jednoduché stratégie získavania a overovania informácií z audiovizuálnych obsahov.
Veková skupina: 15 – 18 rokov (stredná škola)
Trvanie: 2 vyučovacie hodiny
Predmety, témy učiva:    ŠVP pre gymnáziá, vzdelávacia oblasť Človek a príroda, predmet geografia – regionálna a humánna geografia
Typ aktivity, použitá metóda:    Rozvíjané sú logické postupy myslenia: asociácia, analógia a porovnávanie pri zhodnotení problematiky  v rámci  študijno-čitateľskej stratégie KWL na podporu aktívneho učenia sa v troch krokoch, ktoré učiaci sa realizujú pred, počas a po oboznámení sa s obsahom zo zdroja informácií z filmu a doplnkových textov.

Materiály ku vzdelávacej aktivite si môžete stiahnuť tu.

Pozrite si trailer k filmu:


The Voluntourist: Chloé Sanguinetti, (30min .)

Stretli ste sa s pojmom „volunturizmus“, inými slovami chcete byť dobrovoľníkmi aj turistami zároveň? Byť obomi naraz môže totiž prinášať viac škody ako úžitku miestnym komunitám. Volunturizmus je akousi križovatkou medzi dobrovoľníckou prácou a turizmom, v praxi dobrovoľníctvo v rámci turistických ciest a cestovateľských zážitkov. V tomto dokumentárnom filme sa pýtame dobrovoľníkov, ako dospeli k rozhodnutiu zapojiť sa do dobrovoľníctva v krajine, ktorú navštívili, ale aj ako sa im v dobrovoľníckej práci darí či aký dosah má ich dobrovoľníctvo na miestne komunity. Pre viac informácií, navštívte našu stránku www.the-voluntourist.com

KEDY KAM ? Etické dobrovoľníctvo

Zhrnutie aktivity: Cieľom aktivity je na základe filmu interpretovať  aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľníkov. Využiť získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, reflektovaní profesijnej orientácie s ohľadom na oblasť dobrovoľníctva a jeho kvalitu.

Veková skupina: 15 – 18 rokov (stredná škola)

Trvanie: 90  minút

Predmety, témy učiva: občianska náuka, etická výchova

Typ aktivity, použitá metóda: stratégia E-U-R, kognitívne metódy – štruktúrovaná porovnávacia tabuľka, technika Strom udalostí, metóda Šesť klobúkov, bzučiace skupiny
 

Materiály ku vzdelávacej aktivite si môžete stiahnuť tu.

Pozrite si aj trailer k filmu:


Palmas: Edlisa Barbosa Peixoto, Brazília, (56 min)

Rok 1973 v Brazílii. Stále tam vládne vojenská junta, ktorá s obyvateľmi robí neuveriteľné veci. Aj prefektúra vo Fortaleze špekulovala, 1500 rodinám vyvlastnila majetky a vysídlila ich. Týchto ľudí premiestnila do oblasti bez infraštruktúry, vzdialenej 12 kilometrov od miesta, kde kedysi žili. Bol by to príbeh podobný mnohým iným v Brazílii, ale aj v iných kútoch sveta. Lenže nie je! Komunita presídlencov si vytvorila vlastný sociálny systém, systém pomoci svojim obyvateľom, dokonca mala vlastnú menu The Palms a založila aj vlastnú – prvú komunitnú – banku! Príbeh o tom, ako nezlomných ľudí nezničia ani najstrašnejšie režimy.

Režisérka Edlisa Barbosa je rodáčkou z mesta Fortaleze. Vyštudovala psychológiu na tamojšej univerzite, neskôr získala doktorát v odbore elektronické audiovizuálne médiá na univerzite v Ceara. V roku 2005 nakrútila svoj prvý dokument „Palmas para eles“. Snímka „Palmas“ je jej prvým dlhometrážnym dokumentom.

Chudoba ako pasca

Zhrnutie aktivity: Na základe  filmu Palmas zrealizovať skupinové vyučovanie prostredníctvom metodiky myšlienkových máp, s následnou prezentáciou, reflexiou a spätnou väzbou. Cieľom aktivity je rozvíjať kritické myslenie, spoluprácu, tvorivosť, empatiu, získať informácie s prepojením na skutočný život a aktuálne spoločenské problémy

Veková skupina: 15 – 18 rokov (stredná škola)

Trvanie: Dva vyučovacie 90 – minútové bloky   (180 minút)

Predmety, témy učiva: etická výchova – prosocionálnosť, spolupatričnosť, spolupráca, dôvera, občianska náuka – ekonomika, výroba, vzácnosť zdrojov (voda, vzduch, peniaze), geografia – Amerika (rozanalyzovanie hospodárskych, národnostných a politických problémov

Typ aktivity, použitá metóda: komunitný kruh, brainstorming, pozeranie filmu Palmas, delenie do skupín, tvorba skupinových myšlienkových máp, riešenie vybraných problémov prostredníctvom možnosti výberu – ilustrácia, dramatizácia, príbeh, model

Materiály ku vzdelávacej aktivite si môžete stiahnuť tu.

Pozrite si trailer k filmu:

Galéria