sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

03.05.2019

sccd Nezaradené 0

784

Kapitola 1: Politické opatrenia a zapojenie verejnosti

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) spolu s partnermi realizuje projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie. Pripravili sme e-learningové materiály pre pedagógovi o tom, ako zaujímavo učiť o témach súvisiacich s budovaním udržateľných sídel. Tento internetový kurz pre pedagógov a ich žiakov je rozdelený do 3 tém a 12 kapitol.

prvej kapitole sa zameriame na to, aké politické opatrenia treba v tejto súvislosti spraviť a ako do problematiky zapájať verejnosť.

Ako zabezpečiť, aby naše bývanie bolo skutočne  dobrým miestom pre život? Jedným zo základov je jeho udržateľnosť. Trvalo udržateľný rozvoj udržiava krehkú rovnováhu medzi ľudskou potrebou zlepšovať svoj životný štýl a pocit blahobytu na jednej strane, a zachovaním prírodných zdrojov a ekosystémov, od ktorých závisíme my aj budúce generácie, na strane druhej.

Politici na celom svete začali o téme viac hovoriť v roku 2000, keď sa stanovili  Miléniové rozvojové ciele do roku 2015. Bolo ich 8:

1.Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

2.Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie

3.Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

4.Znížiť detskú úmrtnosť

5.Zlepšiť zdravie matiek

6.Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám

7.Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť

8.Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Najvýraznejším výsledkom tohto politického pohybu je, že extrémna chudoba sa v priebehu 15 rokov celosvetovo znížila o viac ako 30 percent; aj keď v afrických krajinách nie veľmi.

Na Summite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji dňa 25. septembra 2015 sa na tieto výsledky nadviazalo. Viac ako 150 svetových lídrov prijalo novú Agendu trvalo udržateľného rozvoja 2030 (SDGs). Je zameraná na globálny rozvoj a udržateľnosť a preukazuje, že životné prostredie nie je doplnkom k trvalo udržateľnému rozvoju alebo v rozpore s ním, ale je jeho základom. SDGs obsahujú nové témy, ktoré odrážajú prístup, ktorý vidí životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť ako zlúčené systémy namiesto oddelených konkurenčných „pilierov“: napr. mestské oblasti, voda a kanalizácia, energia a zmena klímy sú všetky viditeľne zahrnuté.

Jedným z Cieľov udržateľného rozvoja (11) je: „Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné odolné a trvalo udržateľné”.

Do roku 2030 sa svetoví lídri zaviazali zabezpečiť pre všetkých prístup k primeranému, bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu a základným službám a vylepšiť zanedbané chudobné sídliska.

Nové udržateľné obydlia by mali:

  • Mať kvalitné a udržateľné dopravné systémy
  • Mať inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu
  • Chrániť kultúrne a prírodné dedičstvo
  • Znížiť nepriaznivé účinky prírodných katastrof
  • Znížiť environmentálne dopady miest
  • Zabezpečiť obyvateľom prístup k zeleným priestranstvám
  • Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne prepojenia medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami posilňovaním plánovania národného a regionálneho rozvoja

Rok 2030 je vskutku ambiciózny cieľ. Čo myslíte, ako to dopadne u nás, na Slovensku? Ak sa tu vo vyspelej krajine, ktorá je súčasťou EÚ, nedarí budovať dostupné bývanie, ako to chcú lídri zariadiť v oveľa chudobnejších  krajinách v Afrike, či Ázii.

Galéria