sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Náš východný „hub“ v strategickom projekte Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor, na čele s Ľudmilou Castraveti, je riadne akčný. Zajtra, 30.6. má prebehnúť praktický workshop ako súčasť tréningov všetkých hubov v rámci projektu. Tento však nebude ojedinelý. Stojí za to priamo citovat mail, ktorý sme dostali od Ľudmily už pred časom (citujeme v angličtine, tak ako prišiel):

Dear partners and supporters,
Warm greetings from Criuleni! 🌞
We are delighted to announce that thanks to the generous support provided by @SlovakAid and #ODAmatters, our practical training activities are being carried out in excellent conditions. Students from the Agroindustrial College of Ungheni have begun their practice at „Consult LC SRL“ by participating in the „Food & Drinks-2024“ exhibition and continuing with studying modern equipment for organizing technological processes.
Soon, we will start testing new equipment for strawberry processing, which will be a major step in optimizing the sustainable process flow. We also plan to hold training sessions for small fruit and berry, and vegetable producers to share our knowledge and experience in the efficient use of raw materials and the management of vegetable waste.
The support provided by @SlovakAid and #ODAmatters is not only important for us but has a significant impact on regional development, helping other farmers and entrepreneurs improve their activities and create new jobs. The benefits of the project are distributed throughout the community, promoting sustainable agriculture and food production in Moldova.
Thank you once again for your invaluable support. We continue to collaborate to bring positive changes to our region and promote sustainability. The next step is to organize training sessions and invite participants to intensify these efforts.
We will keep you updated on the progress of activities and those actively involved in our projects. We look forward to the next monitoring visit this fall to show you how the initiatives have spread through us and how the hubs are operating.
With warm wishes,
The Consult LC SRL Team
#SustainableAgriculture #PracticalEducation #RegionalDevelopment #Moldova #InternationalSupport

————————————————————-

preklad do SK

Vážení partneri a podporovatelia,
Srdečne vás pozdravujeme z Criuleni! 🌞
S radosťou vám oznamujeme, že vďaka štedrej podpore, ktorú nám poskytli @SlovakAid a #ODAmatters, prebiehajú naše praktické vzdelávacie aktivity vo výborných podmienkach. Študenti z Agropriemyselnej školy v Ungheni začali svoju prax v „Consult LC SRL“ účasťou na výstave „Food & Drinks-2024“ a pokračujú v štúdiu moderných zariadení na organizovanie technologických procesov.
Čoskoro začneme testovať nové zariadenie na spracovanie jahôd, čo bude významným krokom pri optimalizácii udržateľného priebehu procesov. Plánujeme tiež organizovať školenia pre malých pestovateľov ovocia a bobuľovín a zeleniny, aby sme sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti v oblasti efektívneho využívania surovín a nakladania s rastlinným odpadom.
Podpora zo strany @SlovakAid a #ODAmatters je dôležitá nielen pre nás, ale má významný vplyv na regionálny rozvoj, pomáha ďalším poľnohospodárom a podnikateľom zlepšiť ich činnosť a vytvoriť nové pracovné miesta. Prínosy projektu sa šíria v celej komunite a podporujú udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín v Moldavsku.

Ešte raz vám ďakujeme za vašu neoceniteľnú podporu. Pokračujeme v spolupráci s cieľom priniesť pozitívne zmeny do nášho regiónu a podporiť udržateľnosť. Ďalším krokom je organizovanie školení a pozývanie účastníkov na zintenzívnenie tohto úsilia.
Budeme vás informovať o priebehu aktivít a o tých, ktorí sa aktívne zapájajú do našich projektov. Tešíme sa na ďalšiu monitorovaciu návštevu na jeseň tohto roku, aby sme vám ukázali, ako sa iniciatívy u nás rozšírili a ako fungujú centrá.
So srdečným želaním,
Tím Consult LC SRL

——————————————————-

Čo dodať? Ďakujeme aj my srdečne. Prikladáme zopár fotografií, demonštrujúcich spomínané aktivity.

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor (#GreenVectorMD) je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid.

Galéria