sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

23.12.2022

sccd Visegrad 0

357

Zajtra, 23. decembra 2022 sa koná seminár v obci Riškova, sídle našich stálych moldavských partnerov Katalyst Kitchens, ktoré je zamerané na podporu miestnych farmárov pri uplatňovaní agro-ekologických metód v hospodárení s pôdou na základe výmeny osvedčených postupov a skúseností s miestnym rozvojovým združením v Maďarsku.

Témy:
 Typy degradácie pôdy
 Bežné chyby v hospodárení s pôdou a vodou
 Edafón – život v pôde a ako ho posilniť
 Kombinované techniky, ktoré zlepšujú hospodárenie s pôdou a vodou
 Konkrétne príklady z Maďarska a Moldavska

Tento seminár je posledným zo série vzdelávacích praktických stretnutí, zameraných na výmenu skúseností, odborností a vzájomnej pomoci medzi štyrmi partnerskými organizáciami, ktorýmu sú

Sustainable Soil and Water Management
Workshop in Moldova to support the local farmers in applying agro-ecological methods iin soil
management based on exchange best practices and experiences with local development association
in Hungary (23 December 2022, Katalyst Kitchen, Riškova)
Topics:
 Types of soil degradation
 Common mistakes in soil and water management
 Edaphon – life in the soil and how to enhance it
 Combined techniques that improvie soil and water management
 Specific examples from Hungary and Moldova

Galéria