sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

06.11.2022

sccd Visegrad 0

340

V rámci projektu V4 – Moldova ECO-AGRI-FOOD sa bude konať ďalší národný webinár, tentoraz pre maďarských kolegov s názvom Výzvy a riešenia pre trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi (voda, pôda, biodiverzita) v Koppányvölgy, v utorok 8. novembra 2022, od 18:00 do 19:00.

Prezentovať bude Géza Gelencsér, predseda združenia Vox Vallis, spravujúceho prírodný park Koppányvölgy, ktorý združuje chudobné drobné obce 30 km južne od jazera Balaton.

Pripojiť sa môžete tu cez ZOOM , alebo ju sledovať na našom Facebooku, PREZENTÁCIA BUDE V MAĎARČINE!

Téma:

Prírodný park Koppányvölgy, vzdialený len 30 kilometrov od južného brehu Balatonu, spája najzaostalejšie dediny župy Somogy, v ktorých sa práve vďaka ich zaostalosti zachovalo bohaté miestne dedičstvo. Údolie, ktoré bolo nepretržite osídlené už od doby kamennej, je mimoriadne bohaté na prírodné a krajinné hodnoty. Jeho lesy sú chránené v rámci sústavy NATURA 2000, potok Koppány  a močaristé lúky pozdĺž potoka sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ako napr. rak riečny, ktorý je citlivým indikátorom čistoty vody a stal sa symbolom parku. Združenie Vox Vallis, ktoré park vytvorilo a spravuje, realizuje programy namerné na zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu, a súčasne činnosti podporujúce ekonomický a sociálny rozvoj chudobného regiónu, ktorý trpí silným odlivom obyvateľstva. Je možné tieto dve snahy zosúladiť? Dokáže agroekológia a  agroturistika šetrná k životnému prostrediu zabezpečiť ekonomickú životaschopnosť regiónu? Existuje účinný systém podpory miestneho rozvoja?

#VisegradFund

As part of the V4 – Moldova ECO-AGRI-FOOD project, another national webinar will be held, this time for Hungarian colleagues, entitled „Challenges and solutions for the sustainable management of natural resources (water, soil, biodiversity) in Koppányvölgy, on Tuesday, November 8, 2022, from 18:00 to 19:00.

The presentation will be given by Géza Gelencsér, president of the Vox Vallis association managing the Koppányvölgy Nature Park, which brings together poor small villages 30 km south of Lake Balaton.

You can join here via ZOOM , or follow it on our Facebook. THE PRESENTATION WILL BE IN HUNGARIAN!

The topic:

Koppányvölgy Nature Park, just 30 kilometres from the southern shore of the Balaton, connects the least developed villages of Somogy County, which have preserved a rich local heritage thanks to their backwardness. The valley, which has been continuously inhabited since the Stone Age, is extremely rich in natural and landscape values. Its forests are protected under NATURA 2000, the Koppány stream and the marshy meadows along the stream are home to many rare plant and animal species, such as the Europen crayfish, which is a sensitive indicator of clean water and has become a symbol of the park. The Vox Vallis Association, which created and manages the Park, implements programmes aimed at preserving the natural and cultural heritage of the region, while at the same time promoting the economic and social development of this underdeveloed region that is suffering from a strong outflow of population. Is it possible to haronize these two efforts? Can environmentally friendly agroecology and agro-tourism ensure the economic viability of the region? Is there an effective governance system to support local development?

Galéria