sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

25.09.2020

sccd Všeobecné 0

1194

Vzdelávacie podujatie pre učiteľov

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Typ vzdelávacieho podujatia: Webinár

Organizátor:  Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. v spolupráci s MPC

Miesto konania: online

Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Lektor: Mgr. Janka Strnisková (MPC), PhDr. Alica Virdzeková, RNDr. Silvia Szabóová

Začiatok podujatia: 30.9.2020, 17:00 – 19:00

Koniec podujatia: 21.10.2020, 17:00 – 19:00

Počet hodín: 2x 2 hodiny prezenčne online, 8 hodín dištančne po dobu 15 dní

Maximálny počet miest: 15

Tematické zameranie: 

Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah v rôznych vzdelávacích oblastiach.

Webinár je zameraný na vytvorenie a zdieľanie praktických ukážok vyučovacieho procesu a výmenu skúseností učiteľov prírodovedných predmetov a sociálnych vied na stredných školách. Východiskom pre praktické ukážky budú ponúknuté konkrétne materiály pre začlenenie environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania do rôznych učebných predmetov na stredných školách.

Výstupom dištančného vzdelávania bude príprava a prezentácia zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt), ktorú bude možné uplatniť vo vybranom vyučovacom predmete.

Ponúkne konkrétne materiály a nástroje ako zdroj inšpirácie pre obohatenie vyučovania v troch oblastiach:

  1. výučba dejín inak – európska súťaž EUSTORY o novodobých dejinách s dôrazom na lokálnu históriu (dejepis, sociálne vedy)
  2. výučba o klimatických zmenách a nadväzných súvislostiach (prírodovedné predmety, sociálne vedy)
  3. udržateľné bývanie ako praktická súčasť výchovy k environmentálnej zodpovednosti a zdravému životnému štýlu (sociálne vedy, prírodné vedy)

Oblasti ŠPÚ: Človek a príroda, Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom 2-dielneho webinára je, aby účastník mal príležitosť využiť ponúkané a vybrané zážitkové aktivity v uvedených témach, metodicky ich spracovať do vhodného obsahového štandardu predmetu.

Profesijná kompetencia: 

Potvrdenie aktívnej účasti – kompetencie PZ (učiteľ strednej školy) vo vzťahu k profesijnému štandardu:
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov,

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.

Kariérová pozícia: všetky

Kategória PZ: učiteľ

Podkategória PZ: učiteľ strednej školy

Karierový stupeň: 

pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou

samostatný pedagogický zamestnanec

začínajúci pedagogický zamestnanec

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

E-mail: tothova@sccd-sk.org

Program seminára: 

  1. 30.9.2020, 17:00 – 19:00, webinár: prezentácia aktuálnych globálnych problémov s ukážkou prvkov, aktivít a materiálov dostupných online a vhodných na zaradenie do vyučovania, otázky a diskusia;
  2. 1.10.2020 – 15.10.2020, dištančné štúdium: spracovanie zážitkovej aktivity (scenár, edukačný projekt)pre vhodnú tému vo vybranom vyučovacom predmete, na základe ponúkaných zdrojov v prezentovaných témach environmentálnej výchovy a sociálnych vied;
  3. 15.10.2020: odovzdanie spracovaných výstupov lektorom;
  4. 21.10.2020, 17:00-19:00, webinár: prezentácia vybraných zážitkových aktivít účastníkmi, spätná väzba od lektorov a diskusia.

Zúčastniť sa na podujatí môže iba registrovaný a prihlásený používateľ.

Galéria