sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

17.10.2022

sccd Visegrad 0

375

Webinár na tému ZDRAVÉ AGROPOTRAVINÁRSKE VÝROBKY sa bude konať 20. októbra 2022, 18:00-19:00.

Témou webinára bude priamy predaj – alebo „predaj z dvora“, dozviete sa o podmienkach čo, komu a koľko možno takto predávať a predstavíme niektoré dobré príklady z praxe. Pri priamom predaji z dvora ide o predaj malého množstva prvotných produktov prvovýrobcami. Na farmárov sa vzťahujú výnimky z prísnych hygienických predpisov Európskej únie, ale zase nie je možné predávať hocičo.
Takého prevádzkarne a chovy majú aj povinnosti a musia sa napr. registrovať a sú kontrolované veterinárnou a potravinovou správou.

Prezentovať bude Jana Vaverčáková, školiteľka a poradkyňa Ekotrend Slovakia

Pripojiť sa môžete cez ZOOM
alebo ju sledovať na našom Facebooku.

Jana Vaverčáková pôsobí ako  predsedníčka dozornej rady v neziskovej organizácii  Ekotrend Slovakia, ktorá sa zaoberá podporou ekologických farmárov a zároveň zastrešuje malých farmárov a predajcov z dvora. Pôsobí tiež ako školiteľka predaja z dvora, ekologického poľnohospodárstva, a ako poradca pre malých farmárov. Sama pestuje zeleninu bez používania chémie, ktorú aj spracováva, chová tiež nosnice. Prebytky zeleniny , spracovanú zeleninu ako aj vajíčka predáva formou predaja z dvora. Spolu s manželom vedú malú ekologickú farmu s chovom bio-kráv, bez trhovej produkcie mlieka.

Jana Vaverčáková serves as chairwoman of the supervisory board in the non-profit organization Ekotrend Slovakia, which deals with the support of organic farmers and at the same time covers small farmers and sellers from the yard. She also works as a yard sales trainer, organic farming, and as an advisor to small farmers. She herself grows vegetables without using chemistry, which she also processes, she also breeds laying hens. It sells surplus vegetables, processed vegetables as well as eggs in the form of sale from the yard. Together with her husband, she runs a small organic farm with organic cow breeding, without market milk production.

#VisegradFund

Webinar: HEALTHY AGRO-FOOD PRODUCTS, 20 October 2022, 18:00-19:00

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82767390298 or our FB: Facebook.

Speaker: Jana Vaverčáková, trainer and consultant of Ekotrend Slovakia

The topic of the webinar is direct sale – or „sale from the yard“, you will learn about the conditions of what, to whom and how much can be sold in this way, and we will present some good examples from practice. Direct sale from the yard involves the sale of a small amounts of primary products by primary producers. Farmers are exempted from the strict hygiene regulations of the European Union, but it is not possible to sell anything. Such establishments and farms also have obligations and must e.g. register and are controlled by the veterinary and food administration.

Galéria