sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

22.04.2022

sccd Visegrad 0

434

Druhé školenie v projekte V4 Moldova ECO-AGRP-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva sa zameriava na európske normy.

Školenie o európskych agropotravinárskych normách týkajúcich sa zdravia, životného prostredia a spravodlivého obchodu s cieľom transferu osvedčených postupov a skúseností poľských agropotravinárskych výrobcov o certifikovanom environmentálnom potravinárskom priemysle sa bude konať 26. apríla 2022, taktiež v Moldavsku.

Témy:

  • Výroba biopotravín je ekologický systém hospodárenia definovaný európskym právom: nariadenie EÚ 2018/848.
  • Zabezpečuje „dva v jednom“: chráni pôdu a vody pred chemickým znečistením a zároveň poskytuje spotrebiteľom výživné potraviny s vysokou biologickou hodnotou, bez kontaminantov.
  • Ekologické normy pokrývajú všetky články potravinového reťazca: poľnohospodársku výrobu (vrátane akvakultúry a včelárstva), skladovanie, spracovanie, obchod, dovoz z tretích krajín.
  • Marketing ekologických produktov je podmienený kontrolou a certifikáciou na každom stupni dodávateľského reťazca.
  • Ekologická výroba spĺňa všetky kritériá trvalo udržateľného regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré vyžaduje Európska zelená dohoda.

#visegradfund

Training on European agri-food standards related to health, environment and fair trade – training in Moldova to transfer best practices and experience of Polish agri-food producers on certified environmental food industry (26 April 2022)

Topics:

  • Organic food production is environmentally friendly farming system defined by the European law: EU regulation 2018/848.
  • It ensures “two in one”: protects soils and waters from chemical pollution and at the same time provides consumers with nutritious foods of high biological value, free from contaminants. 
  • Organic standards cover all links of the food chain: agricultural production (including aquaculture and beekeeping), storage, processing, trade, imports from third countries.
  • The marketing of organic products is contingent upon inspection and certification at every stage of the supply chain.
  • Organic production fulfills all the criteria for sustainable, carbon-based, regenerative agriculture required by the European Green Deal.

Galéria