sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

11.11.2022

sccd Visegrad 0

276

Workshop u našich moldavských partnerov Katalyst Kitchens zameraný na zlepšenie kvality pôdy miestnych farmárov prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a skúseností spolu so Združením pre miestny rozvoj v Maďarsku sa koná 16. novembra 2022, v obci Riškova v Moldavsku.

Aké sú konkrétne témy workshopu?

  • výhody striedania plodín a krycích plodín
  • manažment úrodnosti pôdy bez vstupov živočíšneho pôvodu
  • technológie na aplikáciu krycích plodín
  • analýza a distribúcia vzoriek osiva
  • konkrétne príklady z Maďarska a Moldavska

Hosťujúci rečník: Géza Gelencsér, poľnohospodársky inžinier a krajinný ekológ. Pracuje už viac ako dvadsať rokov na lokálnom rozvoji malého, a súčasne málo rozvinutého regiónu – Koppányvölgy, okres Somogy. Je prezidentom miestnej akčnej skupiny Koppányvölgy LEADER a asociácie Vox Vallis, čo je gestorská organizácia Prírodného parku Koppányvölgy. Okrem plánovania a implementovania projektov environmentálneho, ekonomického a sociálneho rozvoja, venuje sa aj farmárčeniu v tejto oblasti už takmer 30 rokov.

#VisegradFund

Soil health through cover crops
Workshop in Moldova to support the local farmers in improving the quality of soil based on exchange best practices and experiences with local development association in Hungary (16 November 2022, Katalyst Kitchens, Riškova)

Workshop Topics:
• Benefits of crop rotation and cover crops
• Soil fertility management without animal inputs
• Technology for cover crops application
• Analyze and take away samples of seeds
• Specific examples from Hungary and Moldova

Guest speaker: Géza Gelencsér is an agricultural engineer and landscape ecologist. He works for more than twenty years on the local development of a small, underdeveloped region – Koppányvölgy, Somogy county. He is president of the Koppányvölgy LEADER Local Action Group and of the Vox Vallis Association, the gestor organisation of the Koppányvölgy Nature Park. In addition to planning and implementing environmental, economic and social development projects, he is also farming in the area for nearly 30 years.

Galéria